Інструкція для посади "Головний інженер сільськогосподарського підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інженер сільськогосподарського підприємства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сільському господарстві за спеціальністю на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, інструкції та інші керівні матеріали з питань сільського господарства;
      - перспективи розвитку підприємства, його виробничі потужності, технологію виробництва;
      - економіку, організацію виробництва, праці й керівництва, системи оплати праці й матеріального заохочення, основи технічного нормування;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері проведення сільськогосподарських робіт;
      - основи земельного і трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний інженер сільськогосподарського підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інженер сільськогосподарського підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інженер сільськогосподарського підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інженер сільськогосподарського підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з упровадження комплексної механізації, автоматизації, електрифікації і передових методів організації сільськогосподарського виробництва з метою прискорення темпів зросту виробництва і продуктивності праці.

2.2. Забезпечує постійне підвищення рівня механізації технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції, скорочення затрат праці на її виробництво й ефективне використання виробничих фондів.

2.3. Організовує правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машиннотракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного, слабострумного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності.

2.4. Розробляє перспективні та поточні плани з механізації і автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт і транспортних операцій.

2.5. Залучає до розробки й упровадження проектів та засобів комплексної механізації і автоматизації виробництва спеціалізовані організації, контролює виконання ними робіт.

2.6. Організовує зберігання машин і обладнання в неробочий період у відповідності до затверджених правил.

2.7. Проводить упровадження прогресивних форм ремонту і технічного обслуговування техніки, аналізує показники використання машин і обладнання.

2.8. Бере участь в удосконаленні організації, нормування й оплати праці робітників служби механізації та електрифікації, упровадженні госпрозрахунку.

2.9. Організовує ведення технічної документації, своєчасне і правильне подання встановленої звітності.

2.10. Контролює правильність складання заявок організаціями, які знаходяться в його підпорядкуванні, на придбання нової техніки і обладнання, запасних частин, паливно-мастильних та інших матеріалів.

2.11. Вживає заходів з економного витрачання електроенергії, запасних частин, паливно-мастильних і ремонтних матеріалів у господарстві.

2.12. Організовує в господарстві роботу з раціоналізації і винахідництва, пропаганди і упровадження досягнень науки і передового досвіду, підготовки та підвищення кваліфікації механізаторських кадрів, забезпечення й дотримання робітниками служби механізації трудової дисципліни.

2.13. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інженер сільськогосподарського підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інженер сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.