* *
Інструкція для посади "Головний інспектор із захисту інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інспектор із захисту інформації" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Стаж роботи у сфері захисту інформації: для головного інспектора – не менше 3 років, для інспектора – не менше 1 року. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Держспецзв'язку, інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність Держспецзв'язку, організацію системи інспектування;
      - державну політику у сфері захисту інформації;
      - структуру та повноваження органів Держспецзв'язку;
      - технології, прийоми, методи тощо, що використовуються для криптографічного та технічного захисту інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах та під час інспектування відповідної діяльності;
      - організацію охорони відповідних приміщень та устаткування;
      - інструкцію з діловодства під час організації та проведення інспектування;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Головний інспектор із захисту інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інспектор із захисту інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інспектор із захисту інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інспектор із захисту інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює згідно із чинним законодавством державний контроль у сфері захисту інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності.

2.2. Планує, організовує та бере участь у проведенні заходів щодо перевірок реалізації державної політики у сфері захисту інформації та дотримання відповідного законодавства.

2.3. Здійснює контроль, облік та нагляд за виконанням вимог правил, процедур, інструкцій, інших нормативно-правових актів щодо криптографічного і технічного захисту інформації, охорони відповідних приміщень та устаткування.

2.4. Перевіряє організацію забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком органів державного управління, окремих посадових осіб.

2.5. Здійснює особистий контроль за забезпеченням захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом у зоні своєї відповідальності.

2.6. Координує та контролює роботу залученого для інспекторських перевірок персоналу.

2.7. Складає звітну документацію в установлені терміни та доповідає керівництву про результати інспекторських перевірок.

2.8. За результатами інспектування розробляє пропозиції щодо поліпшення ефективності інспектування у сфері захисту інформації та вжиття необхідних заходів, спрямованих на ліквідацію виявлених у ході інспекторських перевірок недоліків діяльності у сфері захисту інформації та забезпечення урядовим зв'язком державних органів, окремих посадових осіб.

2.9. Забезпечує оформлення відповідної документації щодо організації та здійснення інспектування у сфері захисту інформації.

2.10. Виконує інші доручення керівництва центру.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інспектор із захисту інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інспектор із захисту інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інспектор із захисту інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інспектор із захисту інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інспектор із захисту інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інспектор із захисту інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інспектор із захисту інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інспектор із захисту інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інспектор із захисту інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: проводити перевірки та здійснювати контроль з питань, що належать до його компетенції у сфері захисту інформації; брати участь у службових нарадах з напрямів діяльності, що пов'язані з питаннями інспектування у сфері захисту інформації; одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, розташованих у зоні відповідальності центру, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань: залучати у встановленому порядку для здійснення інспекторських перевірок відповідних фахівців Держспецзв'язку, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій усіх форм власності; здійснювати службове листування з питань, що належать до його компетенції; оперативно у межах своєї компетенції вирішувати відповідні питання, що пов'язані з інспектуванням у сфері захисту інформації; забезпечуватися соціальним та правовим захистом згідно із чинним законодавством та своїм статусом у Держспецзв'язку.