* *
Інструкція для посади "Заступник начальника центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника центру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах у сфері науково-організаційної діяльності або інших сферах не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, новітні досягнення у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій та захисту інформації;
      - наукові методи проведення дослідницьких робіт, технічних розробок та їх експериментальної перевірки;
      - порядок складання та оформлення документів при проведенні наукової та науково-дослідної роботи;
      - інструкцію з діловодства;
      - основи організації праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника центру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника центру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника центру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує обов’язки начальника науково-дослідного центру у разі його відсутності.

2.2. Керує діяльністю центру з питань організації наукової та науково-технічної діяльності Інституту.

2.3. Здійснює впровадження результатів наукової роботи у практичну діяльність у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації.

2.4. Координує та контролює підготовку пропозицій щодо формування державних цільових програм та програм науково-технічного розвитку Держспецзв’язку, які пов’язані зі створенням, розвитком, модернізацією спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем, засобами криптографічного та технічного захисту інформації.

2.5. Організовує та бере участь у науковому супроводженні створення науково-технічної продукції щодо тематичного контролю на всіх етапах її створення та впровадження, організації експертного забезпечення для оцінки наукового рівня та якості науково-технічної продукції.

2.6. Організовує та контролює розробку проектів нормативно-правових актів з питань наукової та науково-технічної діяльності Держспецзв’язку.

2.7. Бере участь у формуванні та обґрунтуванні мети і завдань дослідницьких робіт та проектних розробок, визначає значення та необхідність їх проведення, шляхи та методи їх рішень.

2.8. Організовує проведення комплексних досліджень та розробок у сфері науково-технічної діяльності, бере участь у їх здійсненні, забезпечує виконання тематичних планів, високу якість та фаховий науковий рівень робіт, практичне використання їх результатів.

2.9. Координує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів, забезпечує використання в їх діяльності новітніх технологій та науково-технічних досягнень, патентних та науково-інформаційних матеріалів, прогресивних методів виконання робіт, відповідність розроблюваних проектів технічним завданням, стандартам та іншим нормативам, погодження технічної документації зі співвиконавцями, організаціями-замовниками.

2.10. Організовує складання зведених науково-технічних звітів, подання керівництву науково-технічної інформації та звітів про виконані роботи, підготовку до видання наукових праць, які є результатом досліджень та розробок.

2.11. Здійснює керівництво роботою з укладання угод на виконання робіт сторонніми організаціями та надання науково-методичної допомоги іншим підприємствам, установам та організаціям.

2.12. Бере участь у пропагуванні наукових знань та досягнень науки і техніки, в організації наукових конференцій, нарад, у вирішенні основних питань науково-технічної діяльності та здійсненні заходів щодо забезпечення виконання затверджених планом робіт, скорочення термінів і вартості досліджень та проектування, підвищення ефективності наукових досліджень та розробок.

2.13. Вживає заходів щодо забезпечення центру необхідним устаткуванням та матеріалами.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника центру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника центру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника центру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника центру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника центру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника центру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника центру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника центру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника центру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника центру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника центру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника центру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника центру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника центру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника центру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва та в межах своєї компетенції представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях; брати участь у науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, які виконуються або супроводжуються Інститутом; вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення роботи центру з питань, що стосуються його діяльності; вести ділове листування з органами Держспецзв’язку з питань, що належать до його компетенції.