* *
Інструкція для посади "Заступник начальника центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника центру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі за фахом на керівних посадах не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Досвід роботи з управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань проходження державної служби;
      - Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій щодо забезпечення технічного захисту інформації;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника центру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника центру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника центру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю центру у межах делегованих повноважень.

2.2. У разі відсутності начальника центру виконує його обов’язки.

2.3. Організує та координує службову діяльність структурних підрозділів центру відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

2.4. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи, визначає ступінь відповідальності особовим складом центру, його структурних підрозділів у межах наданих повноважень.

2.5. Аналізує виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції центру.

2.6. Організовує виконання наукових програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню у відповідній сфері управління досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду.

2.7. Забезпечує надійне функціонування, безпеку та розвиток державної системи урядового зв'язку у межах наданих повноважень.

2.8. Вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід.

2.9. Несе особисту відповідальність за організацію та виконання покладених на центр завдань, організовує та контролює підготовку звітів про діяльність центру, у тому числі звітних документів щодо стану дисципліни, дисциплінарної практики та кадрового забезпечення, повноту та якість виконання завдань з охорони державної таємниці, професійну підготовку особового складу центру.

2.10. Вживає заходів щодо зміцнення дисципліни та запобігання надзвичайним подіям і правопорушенням серед особового складу, виявляє та усуває їх причини.

2.11. Розглядає звернення органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються повноважень центру.

2.12. Планує службову діяльність центру та здійснює контроль за ходом виконання заходів плану.

2.13. У межах наданих повноважень організовує ефективну взаємодію центру з органами Держспецзв'язку, а у разі службової необхідності - з іншими органами виконавчої влади, органами державного нагляду та контролю, підприємствами, установами та організаціями.

2.14. Вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад особового складу центру.

2.15. Вдосконалює особисту підготовку та підготовку підпорядкованих начальників підрозділів, методи керівництва особовим складом центру.

2.16. Організовує постійний контроль за охороною державної таємниці та забезпеченням безпеки інформації з обмеженим доступом під час її обробки, дотриманням особовим складом центру чинного законодавства України, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.17. Виконує інші завдання начальника центру і керівництва Держспецзв'язку з питань службової діяльності.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника центру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника центру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника центру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника центру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника центру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника центру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника центру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника центру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника центру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника центру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника центру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника центру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника центру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника центру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника центру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва Держспецзв'язку представляти центр в органах Держспецзв'язку, органах влади з питань, що належать до компетенції центру; організовувати проведення планових та позапланових інспекційних перевірок стану криптографічного та технічного захисту інформації, залучати фахівців органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, що належать до його повноважень, для проведення спільних інспекційних перевірок; одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на центр завдань; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; здійснювати особистий прийом особового складу з питань, що стосуються його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, чинним законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.