* *
Інструкція для посади "Заступник начальника управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника управління" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах на державній службі не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку;
      - державну політику за напрямом діяльності управління;
      - основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології праці;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника управління призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника управління підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника управління керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника управління під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління у межах делегованих йому начальником управління повноважень.

2.2. У разі відсутності начальника управління виконує його обов’язки.

2.3. Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та в межах закріплених за управлінням показників з питань, що належать до його компетенції.

2.4. Аналізує виконання нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції управління у межах наданих повноважень.

2.5. Готує проекти рішень за напрямами діяльності управління у межах повноважень, наданих управлінню, з питань, що належать до його компетенції.

2.6. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян за напрямом діяльності управління, готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції.

2.7. Подає у межах своєї компетенції начальнику управління пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

2.8. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні завдань, покладених на управління, керуючись вимогами чинного законодавства.

2.9. Вживає заходів щодо виконання вимог законодавства України із захисту державної таємниці, контролює ведення діловодства, збереження документів згідно з чинним законодавством.

2.10. У межах наданих повноважень контролює стан трудової та виконавської дисципліни.

2.11. Забезпечує дотримання особовим складом управління вимог чинного законодавства.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника управління має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника управління має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника управління має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника управління має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника управління має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника управління має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника управління має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника управління має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника управління має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника управління несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника управління несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника управління несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника управління несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника управління несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника управління несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника управління несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти управління в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його повноважень; організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень; у встановленому порядку отримувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності управління; брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Держспецзв'язку, у разі розгляду на них питань, що стосуються діяльності та повноважень управління; розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління.