* *
Інструкція для посади "Заступник начальника центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника центру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - посадові обов’язки особового складу територіального вузла;
      - стаціонарні мережі урядового зв’язку;
      - вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням;
      - принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами;
      - можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу;
      - вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці;
      - особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту;
      - заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку;
      - правила техніки безпеки і протипожежної безпеки;
      - засоби обчислювальної техніки;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення;
      - основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника центру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника центру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника центру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу центру у межах делегованих начальником центру повноважень, виконує обов’язки в разі його відсутності.

2.2. Розроблює плани підготовки територіального вузла до виконання завдань в особливий період та у надзвичайних ситуаціях, контролює їх виконання.

2.3. Перевіряє та аналізує стан справ у підрозділах центру, усуває виявлені недоліки, за необхідності надає допомогу в проведенні занять, впроваджує передові форми та методи навчання.

2.4. Керує підготовкою технічного забезпечення, обладнання.

2.5. Організовує зв’язок у центрі, перевіряє стан і готовність засобів зв’язку до використання в особливий період, розроблює заходи щодо забезпечення, встановлення, функціонування систем урядового зв`язку, здійснює контроль за їх виконанням.

2.6. Забезпечує суворе дотримання вимог керівних документів з організації та забезпечення безпеки урядового зв’язку.

2.7. Забезпечує своєчасне доведення наказів начальника центру та старших начальників до відома особового складу, перевіряє їх виконання.

2.8. Підтримує навчально-матеріальну базу центру в належному стані та контролює правильне її використання.

2.9. За необхідності проводить заняття та індивідуальну роботу щодо виховання та підготовки за фахом.

2.10. Керує винахідницькою та раціоналізаторською роботою в центрі.

2.11. Організовує несення внутрішньої служби в центрі, перевіряє підготовку осіб, призначених на чергування, і стан несення ними служби.

2.12. Перевіряє стан та облік обладнання, оснащення, техніки, спорядження, навчальних посібників та інших матеріальних засобів, веде облік кадрового складу тощо у встановленому порядку.

2.13. Забезпечує виконання рішень начальника центру, старших начальників з питань виховної та соціально-психологічної роботи у підпорядкованих підрозділах, надає практичну і методичну допомогу начальникам структурних підрозділів центру та їх заступникам з кадрової роботи.

2.14. Забезпечує адаптацію особового складу до умов служби з урахуванням його фаху та індивідуально-психологічних особливостей.

2.15. Здійснює морально-психологічну підтримку особового складу та його підготовку до екстремальних умов під час особливого стану.

2.16. Бере участь у розподілі добових чергувань особового складу центру та веде аналіз їх рівномірності.

2.17. Веде облік порушень службової дисципліни, готує аналітичні довідки про стан дисципліни.

2.18. Організовує фізичну підготовку та проводить спортивно-масові заходи у центрі.

2.19. Своєчасно готує і подає керівництву відповідну інформацію.

2.20. Контролює додержання вимог безпеки під час виконання службовцями своїх обов’язків.

2.21. Вживає заходів щодо пожежної безпеки та охорони довкілля в місцях розташування та дії територіального вузла.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника центру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника центру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника центру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника центру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника центру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника центру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника центру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника центру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника центру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника центру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника центру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника центру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника центру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника центру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника центру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв`язку, органах виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань, що стосуються його компетенції; ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; надавати пропозиції щодо ефективного планування, застосування та використання техніки, озброєння та особового складу центру під час виконання завдань за призначенням та у ході проведення занять і навчань; вимагати надання матеріалів та інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань; призупиняти дії особового складу, які створюють передумови порушення безпеки зв’язку, техніки безпеки та пожежної безпеки; брати участь в організації та проведенні нарад, зборів з питань, що належать до його компетенції.