* *
Інструкція для посади "Заступник начальника штабу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника штабу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв'язку, Дисциплінарний статут, посадові обов’язки особового складу територіального вузла;
      - стаціонарні мережі урядового зв’язку;
      - вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням;
      - принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами;
      - можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу;
      - вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці;
      - особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту;
      - заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку;
      - правила техніки безпеки і протипожежної безпеки;
      - засоби обчислювальної техніки;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення;
      - основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника штабу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника штабу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника штабу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника штабу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу штабу у межах делегованих начальником штабу повноважень.

2.2. У разі відсутності начальника штабу виконує його обов’язки.

2.3. Забезпечує виконання покладених на штаб завдань.

2.4. Бере участь у розробці проектів нормативних актів, інструкцій, методичних матеріалів з питань, що належать до компетенції штабу.

2.5. Організовує роботу з накопичення та аналізу даних про вчинення або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів та їх наслідки.

2.6. Аналізує у межах наданих повноважень стан і тенденції розвитку за напрямом, що належить до компетенції штабу, вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій.

2.7. Забезпечує організацію надання підпорядкованим підрозділам організаційної, методичної та практичної допомоги у виконанні покладених на них завдань та функцій.

2.8. Організовує та контролює діяльність особового складу штабу.

2.9. У межах наданих повноважень організовує взаємодію штабу з іншими структурними підрозділами територіального вузла.

2.10. Подає у межах своєї компетенції начальнику штабу пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення посадових осіб, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

2.11. Забезпечує дотримання особовим складом штабу нормативно-правових актів з питань проходження служби, внутрішнього трудового розпорядку, режиму секретності, законності.

2.12. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів згідно з чинним законодавством.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника штабу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника штабу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника штабу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника штабу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника штабу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника штабу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника штабу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника штабу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника штабу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника штабу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника штабу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника штабу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника штабу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника штабу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника штабу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника штабу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв`язку, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції територіального вузла; вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності штабу територіального вузла; отримувати у встановленому порядку від органів Держспецзв`язку, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій різних форм власності довідкових матеріали з питань, що належать до сфери діяльності територіального вузла; брати участь в організації та проведенні нарад, зборів з питань, що належать до його компетенції.