* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації автоматизованих систем керування виробництвом;
      - перспективи розвитку виробництва;
      - організацію економічного планування та оперативного регулювання виробництва;
      - структуру підприємства, виробничі і функціональні зв'язки між його підрозділами;
      - задачі і склад АСКВ;
      - порядок розроблення проектів АСКВ і його підсистем, технічних завдань, технічних і робочих проектів;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - економіко-математичні методи;
      - основи теорії економічної кібернетики;
      - порядок постановки задач, їх алгоритмізації;
      - методи визначення економічної ефективності впровадження АСКВ;
      - стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
      - порядок розроблення та оформлення технічної документації;
      - основи економіки, організації праці, виробництва;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу з проектування і впровадження автоматизованих систем керування виробництвом на основі застосування сукупності економіко-математичних методів, сучасних технічних засобів оброблення, передавання і відображення інформації, елементів теорії економічної кібернетики.

2.2. Вивчає систему і методи керування і регулювання діяльності підприємства, його виробничих і функціональних підрозділів, визначає можливість формалізації елементів діючої системи і доцільність їх переводу на автоматизований режим.

2.3. Здійснює підготовку необхідних даних і бере участь у складанні технічного завдання на проектування АСКВ та її окремих етапів і підсистем, у розробленні технічних і робочих проектів.

2.4. Формулює постановку задач, виконує роботу з їх алгоритмізації, виявляє можливість типізації рішень окремих елементів системи, готує пропозиції щодо застосування у проектуванні АСКВ типових блоків і бере участь у їх створенні.

2.5. Вивчає розроблені проектними організаціями і діючі на інших підприємствах системи автоматизованого керування виробництвом з метою використання передового досвіду проектування і експлуатації АСКВ.

2.6. Бере участь у роботі з вдосконалення документообігу на підприємстві, формулює вимоги до змісту і будови технічної і організаційно-розпорядчої документації, яку використовують у системі автоматизованого керування виробництвом.

2.7. Розроблює технологічні схеми оброблення інформації відповідно до встановлених задач АСКВ з урахуванням організаційного і технічного забезпечення усіх підсистем.

2.8. Готує проекти методичних матеріалів, інструкцій та іншої технічної документації, пов'язаної із створенням і використанням фондів інформаційного використання АСКВ.

2.9. Бере участь у роботі з налагодження, дослідної експлуатації і поетапного введення у дію комплексу технічних засобів АСКВ.

2.10. Здійснює авторський нагляд і періодичний контроль вхідної і вихідної документації.

2.11. Вивчає причини відмов і порушень у системі, розроблює пропозиції щодо їх усунення і запобігання, з підвищення якості і надійності АСКВ.

2.12. Надає методичну допомогу підрозділам підприємства з підготовки даних для АСКВ, оформлення необхідних документів і розшифрування інформації, обробленої на засобах обчислювальної техніки.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.