* *
Інструкція для посади "Апаратник синтезу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник синтезу 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес на дільниці;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та компонентів, які застовуються, технічні умови і державні стандарти на напівфабрикати та готовий продукт;
      - властивості каталізатора синтезу та теплоносіїв;
      - будову, конструктивні особливості основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - технологічний режим та правила регулювання процесу;
      - методи проведення аналізів, розрахунку дозувальних компонентів, основи органічної хімії;
      - правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник синтезу 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник синтезу 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник синтезу 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник синтезу 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде всі стадії технологічного процесу синтезу аміаку в апаратурі з автоматичним регулюванням параметрів режиму процесу і технологічного процесу на аміачно-холодильній установці до одержання готового продукту з дотриманням особливих умов, які пов'язані з застосуванням вибухонебезпечних та отруйних речовин.

2.2. Визначає ступінь інтенсивності процесів синтезу на кожній стадії, час початку та закінчення реакції та інші параметри за контрольно-вимірювальними приладами та результатами аналізів.

2.3. Регулює та налагоджує процеси на оптимальні умови та перемикає процес на автоматичне регулювання, у разі потреби переходить з автоматичного регулювання на ручне.

2.4. Контролює та регулює склад суміші, вміст готового продукту, температуру та тиск на вході і виході з колони синтезу, температуру в зоні каталізатора, первинної та вторинної конденсації, рівні компонентів в ємкостях за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів та візуального огляду.

2.5. Здійснює дистанційне керування навантаженням компресорів.

2.6. Запобігає причинам відхилень від установлених норм технологічного режиму, виявляє та усуває їх.

2.7. Відбирає проби, перевіряє фільтри, апарати, рівномірні колонки на наявність в них масла.

2.8. Виконує операції з пуску та зупинки устаткування.

2.9. У разі потреби здійснює перехід на резервне устаткування.

2.10. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, цехових та міжцехових комунікацій.

2.11. Виявляє несправності в роботі устаткування та бере участь в їх усуненні.

2.12. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.13. Виконує простий ремонт устаткування.

2.14. Обліковує витрати сировини, напівфабрикатів та готової продукції.

2.15. Керує апаратниками нижчої кваліфікації, машиністами компресорів, апаратниками конверсії та координує їх роботу.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник синтезу 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник синтезу 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник синтезу 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник синтезу 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник синтезу 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник синтезу 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник синтезу 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник синтезу 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник синтезу 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник синтезу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник синтезу 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник синтезу 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник синтезу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник синтезу 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник синтезу 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник синтезу 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.