* *
Інструкція для посади "Генеральний директор національної кіностудії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Генеральний директор національної кіностудії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - основи трудового законодавства України;
      - чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і господарсько-фінансову діяльність кіностудії;
      - постанови та рішення Кабінету Міністрів, Міністерства культури і мистецтв України;
      - економіку, організацію, основи та специфіку кіновиробництва;
      - сучасні методи господарювання і управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Генеральний директор національної кіностудії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Генеральний директор національної кіностудії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Генеральний директор національної кіностудії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Генеральний директор національної кіностудії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності Національної кіностудії.

2.2. Організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших структурних підрозділів Національної кіностудії.

2.3. Відповідно до чинного законодавства забезпечує виконання завдань кіностудії, що спрямовані на формування та задоволення потреб населення у кіномистецтві, соціальний розвиток колективу.

2.4. Вживає заходів щодо ефективного використання і зберігання закріпленого за кіностудією державного майна.

2.5. Розроблює та практично реалізує найважливіші державні програми щодо створення високохудожніх кінофільмів.

2.6. Діє від імені Національної кіностудії.

2.7. Представляє її інтереси в громадських організаціях, судових і арбітражних органах.

2.8. Відкриває у банках рахунки.

2.9. Користується правом розпорядження коштами.

2.10. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників.

2.11. Укладає договори та контракти.

2.12. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників, склади знімальних груп і виконавців, ескізи та макети оформлення, календарні плани робіт, експедиції та натурні зйомки, визначає їх готовність і терміни випуску кінофільмів.

2.13. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.

2.14. Організовує весь комплекс робіт з кіновиробництва у павільйонах та під час виїздів у кіноекспедиції.

2.15. Вживає заходів щодо забезпечення Національної кіностудії кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, визнання її творчого авторитету на загальнодержавному і міжнародному рівнях.

2.16. Забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору.

2.17. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам генерального директора, керівникам функціональних підрозділів національної кіностудії.

2.18. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Генеральний директор національної кіностудії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Генеральний директор національної кіностудії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Генеральний директор національної кіностудії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Генеральний директор національної кіностудії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Генеральний директор національної кіностудії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Генеральний директор національної кіностудії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Генеральний директор національної кіностудії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Генеральний директор національної кіностудії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Генеральний директор національної кіностудії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Генеральний директор національної кіностудії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Генеральний директор національної кіностудії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Генеральний директор національної кіностудії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Генеральний директор національної кіностудії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Генеральний директор національної кіностудії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Генеральний директор національної кіностудії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Генеральний директор національної кіностудії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.