* *
Інструкція для посади "Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня: - в бібліотеках національного (загальнодержавного) рівня: для магістра не менше 5 років, спеціаліста не менше 7 років. Для спеціаліста обов'язкова наявність публікацій з питань бібліотекознавства (бібліографознавства, книгознавства); - в обласних бібліотеках: для магістра - не менше 3 років; спеціаліста - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури і бібліотечної справи;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - теорію і практику бібліотечної справи, передові вітчизняні та зарубіжні бібліотечні та інформаційні технології;
      - основи трудового законодавства;
      - сучасні методи господарювання та управління;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності бібліотеки.

2.2. Організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших структурних підрозділів бібліотеки.

2.3. Забезпечує виконання завдань бібліотеки, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах; соціальний розвиток колективу.

2.4. Встановлює зв'язки з вітчизняними та зарубіжними бібліотеками, сприяє налагодженню координаційних зв'язків з органами науково-технічної інформації, установами, громадськими організаціями і фондами, творчими спілками; дбає про залучення благодійницької допомоги, додаткових джерел фінансування на розвиток бібліотеки.

2.5. Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за бібліотекою майна.

2.6. Діє від імені бібліотеки.

2.7. Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах, установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.

2.8. Користується правом розпорядження коштами.

2.9. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників.

2.10. Укладає договори та контракти.

2.11. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників.

2.12. Вживає заходів щодо морального та матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.

2.13. Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.

2.14. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів.

2.15. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Генеральний директор національної бібліотеки, директор державної, наукової, обласної бібліотеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.