* *
Інструкція для посади "Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - основи трудового законодавства України;
      - чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і господарсько-фінансову діяльність театрально-видовищного підприємства;
      - постанови та рішення Кабінету Міністрів, Міністерства культури і мистецтв України;
      - економіку, організацію, основи та специфіку театрально-видовищного виробництва;
      - сучасні методи господарювання та управління;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності національного театрально-видовищного підприємства.

2.2. Організує роботу та ефективну взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших структурних підрозділів національного театрально-видовищного підприємства.

2.3. Відповідно до чинного законодавства забезпечує виконання завдань національного театрально-видовищного підприємства, що направлені на формування та задоволення потреб населення у сценічному, музичному та цирковому мистецтві, соціальний розвиток колективу.

2.4. Вживає заходів щодо ефективного використання і зберігання закріпленого за національним театрально-видовищним підприємством державного майна.

2.5. Розробляє та практично реалізує найважливіші державні програми у сфері культури.

2.6. Спрямовує колектив на визнання його творчого авторитету на загальнодержавному і міжнародному рівнях.

2.7. Діє від імені національного театрально-видовищного підприємства.

2.8. Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах.

2.9. Відкриває у банках рахунки.

2.10. Користується правом розпорядження коштами.

2.11. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників.

2.12. Укладає договори та контракти.

2.13. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників, склади постановочних груп і виконавців, ескізи та макети оформлення, плани робіт над новими і капітально-поновленими постановками (програмами), визначає їх готовність і терміни випуску, календарні плани поточного репертуару.

2.14. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення.

2.15. Організує весь комплекс робіт з прокату поточного репертуару на стаціонарі, під час виїздів та гастролей.

2.16. Вживає заходів щодо забезпечення національного театрально-видовищного підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.

2.17. Забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору.

2.18. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам генерального директора, керівникам функціональних підрозділів національного театрально-видовищного підприємства.

2.19. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Генеральний директор національного театрально-видовищного підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.