* *
Інструкція для посади "Генеральний директор телерадіокомпанії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Генеральний директор телерадіокомпанії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня щодо організації діяльності теле-, радіомовлення;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарства, наукового і культурного життя в країні, області (регіоні), передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення;
      - технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм;
      - авторське і трудове законодавство;
      - організацію виробництва, праці і управління, основи планування та фінансування;
      - методи господарського розрахунку;
      - форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

1.4. Генеральний директор телерадіокомпанії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Генеральний директор телерадіокомпанії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Генеральний директор телерадіокомпанії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Генеральний директор телерадіокомпанії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує всіма видами діяльності телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії).

2.2. Організовує і спрямовує роботу її структурних підрозділів, очолює творчу діяльність журналістських колективів компанії з удосконалення жанрів теле-, радіожурналістики, використання усіх її засобів вираження, бере особисту участь у підготовці і випуску в ефір матеріалів про найважливіші події в області (регіоні).

2.3. Очолює розроблення перспективних і поточних календарно-тематичних виробничо-фінансових планів структурних підрозділів телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії), організаційно забезпечує їх збалансованість із можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними і фінансовими ресурсами.

2.4. Забезпечує виконання планових показників.

2.5. Здійснює постійний зв'язок із регіональними органами державного управління, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками.

2.6. Укладає договори з підприємствами, організаціями і установами, контролює їх виконання.

2.7. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід зі створення теле-, радіопрограм.

2.8. Затверджує документи на оплату праці штатних і позаштатних працівників.

2.9. Контролює виконання підрозділами мовлення календарно-тематичних планів.

2.10. Здійснює заходи із застосування прогресивних форм організації та охорони праці, удосконалення видів і форм мовлення.

2.11. Контролює раціональне використання передбачених для компанії фінансових асигнувань матеріальних і технічних ресурсів.

2.12. Сприяє обміну програмами, які створено компанією, з іншими виробниками програм.

2.13. Постійно дбає про забезпечення компанії кваліфікованими працівниками.

2.14. Створює умови для їхнього постійного творчого зростання та підвищення кваліфікації.

2.15. Забезпечує реалізацію госпрозрахункових принципів у економічній та господарській діяльності компанії.

2.16. Приймає рішення щодо зарахування на роботу, звільнення та заохочення працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Генеральний директор телерадіокомпанії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Генеральний директор телерадіокомпанії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Генеральний директор телерадіокомпанії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Генеральний директор телерадіокомпанії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Генеральний директор телерадіокомпанії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Генеральний директор телерадіокомпанії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Генеральний директор телерадіокомпанії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Генеральний директор телерадіокомпанії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Генеральний директор телерадіокомпанії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Генеральний директор телерадіокомпанії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Генеральний директор телерадіокомпанії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Генеральний директор телерадіокомпанії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Генеральний директор телерадіокомпанії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Генеральний директор телерадіокомпанії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Генеральний директор телерадіокомпанії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Генеральний директор телерадіокомпанії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.