* *
Інструкція для посади "Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Лікувальна фізкультура і спортивна медицина" з наступною спеціалізацією зі "Спортивної медицини". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію спортивної медицини;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря зі спортивної медицини;
      - клініку, сучасні методи діагностики та лікування основних захворювань органів та систем людини;
      - методи інтенсивної терапії і реанімації, що застосовуються на догоспітальному етапі при різних критичних станах, зумовлених гострими захворюваннями, травмами та інш. нещасними випадками;
      - критерії допуску до занять фізичною культурою і спортом усіх вікових груп;
      - механізми дії фізичного тренування на організм;
      - методи профілактики, діагностики і лікування патологій, пов'язаних з нераціональним заняттям спортом;
      - організацію антидопінгового і сексконтролю, лікарського контролю за тими, хто займається фізкультурою і спортом;
      - загальні і спеціальні методи тестування в спортивній медицині;
      - систему диспансеризації спортсменів;
      - психо-, фізіотерапевтичні та фармакологічні методи відновлення стану спортсменів в умовах фізичного навантаження в процесі тренування і спортивних змагань;
      - методи відновлювального масажу;
      - основи раціонального харчування спортсменів;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію спортивної медицини.

2.2. Здійснює лікарське обстеження осіб, які займаються фізкультурою і спортом.

2.3. Визначає стан здоров'я і загальну працездатність спортсменів.

2.4. Проводить профілактичні і оздоровчі заходи, направлені на зміцнення стану здоров'я спортсменів, підвищення та збереження їх високої працездатності.

2.5. Виявляє передпатологічні і патологічні стани, надає своєчасну кваліфіковану медичну допомогу.

2.6. Проводить відновлювальне лікування спортсменів після захворювань і травм.

2.7. Вирішує питання про допуск до тренувань і змагань.

2.8. Бере участь в управлінні тренувальним процесом, здійснює санітарно-гігієнічне і медико-біологічне забезпечення спортивно-масових заходів і навчально-тренувальних зборів.

2.9. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, проводить консультації з актуальних питань фізкультури і спорту.

2.10. Планує роботу і проводить аналіз її результатів.

2.11. Веде лікарську документацію.

2.12. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.13. Бере активну участь у пропаганді здорового способу життя.

2.14. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар зі спортивної медицини I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.