* *
Інструкція для посади "Лікар зі спортивної медицини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар зі спортивної медицини" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Лікувальна фізкультура і спортивна медицина" з наступною спеціалізацією зі "Спортивної медицини". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію спортивної медицини;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря зі спортивної медицини;
      - клініку, сучасні методи діагностики та лікування основних захворювань органів та систем людини;
      - методи інтенсивної терапії і реанімації, що застосовуються на догоспітальному етапі при різних критичних станах, зумовлених гострими захворюваннями, травмами та інш. нещасними випадками;
      - критерії допуску до занять фізичною культурою і спортом усіх вікових груп;
      - механізми дії фізичного тренування на організм;
      - методи профілактики, діагностики і лікування патологій, пов'язаних з нераціональним заняттям спортом;
      - організацію антидопінгового і сексконтролю, лікарського контролю за тими, хто займається фізкультурою і спортом;
      - загальні і спеціальні методи тестування в спортивній медицині;
      - систему диспансеризації спортсменів;
      - психо-, фізіотерапевтичні та фармакологічні методи відновлення стану спортсменів в умовах фізичного навантаження в процесі тренування і спортивних змагань;
      - методи відновлювального масажу;
      - основи раціонального харчування спортсменів;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар зі спортивної медицини призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар зі спортивної медицини підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар зі спортивної медицини керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар зі спортивної медицини під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію спортивної медицини.

2.2. Здійснює лікарське обстеження осіб, які займаються фізкультурою і спортом.

2.3. Визначає стан здоров'я і загальну працездатність спортсменів.

2.4. Проводить профілактичні і оздоровчі заходи, направлені на зміцнення стану здоров'я спортсменів, підвищення та збереження їх високої працездатності.

2.5. Виявляє передпатологічні і патологічні стани, надає своєчасну кваліфіковану медичну допомогу.

2.6. Проводить відновлювальне лікування спортсменів після захворювань і травм.

2.7. Вирішує питання про допуск до тренувань і змагань.

2.8. Бере участь в управлінні тренувальним процесом, здійснює санітарно-гігієнічне і медико-біологічне забезпечення спортивно-масових заходів і навчально-тренувальних зборів.

2.9. Працює в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей, проводить консультації з актуальних питань фізкультури і спорту.

2.10. Планує роботу і проводить аналіз її результатів.

2.11. Веде лікарську документацію.

2.12. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.13. Бере активну участь у пропаганді здорового способу життя.

2.14. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар зі спортивної медицини має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар зі спортивної медицини має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар зі спортивної медицини має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар зі спортивної медицини має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар зі спортивної медицини має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар зі спортивної медицини має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар зі спортивної медицини має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар зі спортивної медицини має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар зі спортивної медицини має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар зі спортивної медицини несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар зі спортивної медицини несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар зі спортивної медицини несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар зі спортивної медицини несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар зі спортивної медицини несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар зі спортивної медицини несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар зі спортивної медицини несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.