Інструкція для посади "Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією на електростанціях або в мережах: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо технічної експлуатації електростанцій та мереж (у тому числі - щодо роботи з персоналом);
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - Правила влаштування електроустановок, правила Держнаглядохоронпраці;
      - положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці і експлуатації устаткування;
      - Правила технічної експлуатації залізниць України (у частині, що стосується під'їзних шляхів енергопідприємств);
      - чинні на енергопідприємстві експлуатаційні інструкції, технологічні норми, режимні карти;
      - Інструкцію з розслідування і обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України;
      - електричні і теплові схеми електростанцій та мереж;
      - принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування устаткування;
      - вимоги і норми щодо організації роботи з персоналом;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід в галузі експлуатації енергоустаткування;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює систематичний контроль за виконанням персоналом нормативно-правових актів, що діють в електроенергетиці, Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, Правил влаштування електроустановок, правил Держнаглядохоронпраці, Правил технічної експлуатації залізниць України (у частині, що стосується під'їзних шляхів енергопідприємств), правил пожежної безпеки, положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування, інших нормативно-технічних документів в галузі експлуатаційної діяльності.

2.2. Вживає необхідних заходів до усунення виявлених порушень, недоліків в експлуатації устаткування і в організації роботи з персоналом на підприємстві.

2.3. Контролює вчасне виконання заходів, передбачених актами розслідування аварій і відмов у роботі, приписів інженерів-інспекторів Держінспекції з експлуатації електростанцій та мереж.

2.4. Контролює наявність виробничих інструкцій і виконання персоналом їх вимог, наявність на робочих місцях необхідних схем і креслень, своєчасне їх коригування, а також повноту складу і правильне ведення оперативно-технічної документації.

2.5. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і відмов у роботі устаткування, забезпечує вчасне оформлення результатів розслідування, аналізує причини аварій і відмов у роботі устаткування.

2.6. Веде облік аварій і відмов у роботі устаткування, контролює виконання плану ліквідації відхилень від Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, плану протиаварійних заходів.

2.7. Контролює правильне ведення персоналом режиму роботи устаткування у відповідності до чинних на підприємстві інструкцій, режимних карт та інших нормативно-технічних документів, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень.

2.8. Бере участь у роботі комісії з приймання основного устаткування з капітального ремонту і монтажу.

2.9. Бере участь у роботі комісій і контролює перевірку знань персоналом підприємств Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правил пожежної безпеки і виробничих інструкцій, а також вчасне проведення інструктажу персоналу з Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж.

2.10. Бере участь у розробленні планів-графіків проведення протиаварійних і протипожежних тренувань і здійснює контроль за якістю розроблення і виконанням підрозділами цих планів.

2.11. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший інспектор з експлуатації електростанцій та мереж несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.