Інструкція для посади "Старший інспектор з експлуатації атомних станцій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший інспектор з експлуатації атомних станцій" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомній електростанції за професіями професіоналів або фахівців вищих категорій (провідний, I категорії) - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із забезпечення технічної, ядерної, радіаційної і протипожежної безпеки атомної електростанції;
      - основні техніко-економічні показники підприємства;
      - основні схеми теплової і електричної частин електростанцій і мереж;
      - принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування основного й допоміжного устаткування і споруд підприємства;
      - призначення, принцип роботи і територіальне розташування встановлених на обладнанні засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики, блокування;
      - основні положення з використання водних ресурсів водосховища і регулювання стоку гідроелектростанції;
      - основи дозиметричного і технологічного контролю;
      - посадові і виробничі інструкції виробничого персоналу атомної електростанції;
      - конструктивні особливості та технічні характеристики устаткування і технологічних систем атомної електростанції;
      - основи ядерної фізики;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі забезпечення технічної, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки атомної електростанції;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства, основи організації пожежно-профілактичних робіт.

1.4. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за надійною, безаварійною і безпечною експлуатацією енергоустаткування атомної електростанції відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів; профілактичною роботою щодо запобігання аваріям і відмовам у роботі енергоустаткування.

2.2. Забезпечує проведення робіт для підвищення надійності експлуатації енергоустаткування, запобігання аваріям, відмов у його роботі; здійснює контроль за організацією роботи з персоналом на підприємстві.

2.3. Здійснює контроль за дотриманням на атомній електростанції інструкцій, правил і норм з питань експлуатаційної діяльності і протипожежної безпеки.

2.4. Веде облік керівних документів з питань експлуатаційної діяльності, протиаварійних і експлуатаційних циркулярів.

2.5. Контролює виконання підрозділами атомної електростанції заходів, передбачених звітами розслідування порушень, розпорядженнями органів державного нагляду з питань експлуатаційної діяльності.

2.6. Контролює відповідність технічного стану і режиму роботи устаткування встановленим технологічним нормам, режимним картам.

2.7. Здійснює контроль за виконанням персоналом атомної електростанції і підрядних організацій вимог виробничих, експлуатаційних інструкцій.

2.8. Організовує і бере участь у роботі комісій з розслідування аварій, відмов, порушень у роботі технологічних систем і устаткування атомної електростанції, здійснює облік і оформлення результатів розслідувань.

2.9. Організовує роботу комісій з перевірки знань керівників, спеціалістів, професіоналів.

2.10. Складає встановлену звітність з порушень у роботі атомної електростанції.

2.11. Контролює організацію роботи з експлуатаційним персоналом у підрозділах атомної електростанції (з питань, що входять у його компетенцію).

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший інспектор з експлуатації атомних станцій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.