Інструкція для посади "Старший інспектор з кадрового забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший інспектор з кадрового забезпечення" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності;
      - трудове законодавство;
      - практику застосування законодавства з питань сфери діяльності;
      - інструкцію з діловодства;
      - основи державного управління та права;
      - види і форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Старший інспектор з кадрового забезпечення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший інспектор з кадрового забезпечення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший інспектор з кадрового забезпечення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший інспектор з кадрового забезпечення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує завдання щодо організації обліку особового складу Держспецзв’язку.

2.2. Контролює розроблення перспективних та річних планів комплектування кадрами органу Держспецзв’язку з урахуванням перспектив розвитку.

2.3. Контролює ведення документації щодо вирішення питань прийняття, звільнення, переведення та розстановки особового складу в органі Держспецзв’язку.

2.4. Здійснює нагляд за формуванням і веденням особових справ особового складу Держспецзв’язку, внесенням змін, пов’язаних зі службовою діяльністю.

2.5. Контролює своєчасність і правильність інформації про кількісний склад особового складу Держспецзв’язку, оновлення і поповнення банку даних.

2.6. Керує підготовкою матеріалів, необхідних для атестаційної, кваліфікаційної або інших комісій.

2.7. Розроблює проекти документів щодо винагород і заохочень особового складу Держспецзв’язку.

2.8. Контролює ведення обліку та зберігання трудових книжок, визначення трудового стажу (вислуги років) та надання відпусток особовому складу Держспецзв’язку.

2.9. Контролює складання і дотримання графіків чергових відпусток.

2.10. Забезпечує підготовку та подання до органів соціального забезпечення документів, необхідних для призначення пенсій особовому складу Держспецзв’язку.

2.11. Організовує табельний облік особового складу Держспецзв’язку, контролює стан службової дисципліни в органі Держспецзв’язку та дотримання правил внутрішнього розпорядку.

2.12. Контролює ведення архіву особових справ, після закінчення встановлених термінів поточного зберігання готує документи для здавання їх до галузевого архіву.

2.13. Забезпечує складання встановленої звітності про роботу з кадрами.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший інспектор з кадрового забезпечення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший інспектор з кадрового забезпечення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший інспектор з кадрового забезпечення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший інспектор з кадрового забезпечення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший інспектор з кадрового забезпечення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший інспектор з кадрового забезпечення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший інспектор з кадрового забезпечення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший інспектор з кадрового забезпечення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший інспектор з кадрового забезпечення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший інспектор з кадрового забезпечення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший інспектор з кадрового забезпечення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший інспектор з кадрового забезпечення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший інспектор з кадрового забезпечення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший інспектор з кадрового забезпечення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший інспектор з кадрового забезпечення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший інспектор з кадрового забезпечення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: отримувати довідкові матеріали, пояснення, інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення кадрової роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.