Інструкція для посади "Головний маркшейдер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний маркшейдер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією маркшейдера не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства, організацій, що стосуються маркшейдерської служби;
      - перспективи розвитку підприємства, організації;
      - технологію виконання маркшейдерських робіт, ведення гірничих та гірничокапітальних робіт;
      - конструктивні особливості, призначення маркшейдерського обладнання та правила його технічної експлуатації;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід провадження маркшейдерських робіт;
      - основи економіки та організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства і законодавства про охорону природи, надр;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний маркшейдер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний маркшейдер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний маркшейдер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний маркшейдер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробництвом маркшейдерських робіт у об'єднанні (на підприємстві, в організації), проведенні зйомок і замірів підземних і відкритих гірничих виробок, будівельних майданчиків.

2.2. Забезпечує: визначення найраціональніших та ефективних схем розвитку гірничих робіт на основі детального вивчення гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших умов залягання родовищ корисних копалин; визначення та облік на основі маркшейдерської та геологічної документації обсягів розкривних і очисних робіт, підготовчих виробок, залишків вугілля на складах, видобування та втрат вугілля в надрах, а також стан розкритих, підготовлених і готових до виймання запасів вугілля; розроблення та дотримання нормативних і планових втрат вугілля під час його видобування; облік і контроль за станом гірничих виробок, правильність вибору, своєчасне погодження та затвердження заходів охорони існуючих об'єктів поверхні, що підлягають розробленню та контроль за будівництвом об'єктів на гірничому відводі без конструктивних заходів захисту; планування капітальних маркшейдерських робіт, виконуваних бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт і підрядними організаціями; своєчасне і якісне виготовлення, поповнення і подання у відповідні органи встановленої звітності та обмінної графічної документації.

2.3. Організовує: своєчасне і високоякісне здійснення маркшейдерських робіт для найповнішого і комплексного використання вугільних родовищ; побудову і розвиток маркшейдерських та опорних зйомочних мереж на земній поверхні та в гірничих виробках; проведення зйомок земної поверхні, її об'єктів і гірничих виробок, поздовжніх профілів, вертикальних профілів, вертикальних розрізів та іншої маркшейдерської документації, винесення в натуру геометричних елементів проектів гірничих виробок, технологічних споруд, будівель, комунікацій, межі безпечного ведення гірничих робіт, бар'єрних та запобіжних ціликів; проведення інструментального спостереження за процесами зсування гірських порід, деформації земної поверхні, будівель та споруд, за стійкістю уступів, бортів розрізів та укосів відвалів; удосконалення організації та методів ведення маркшейдерських робіт на основі широкого впровадження новітніх досягнень науки, техніки та передового досвіду.

2.4. Бере участь: у розробленні планів розвитку підприємств з видобування вугілля щодо забезпечення охорони надр та раціонального використання мінеральних ресурсів, оптимального і безпечного ведення гірничих робіт поблизу небезпечних зон; у розробленні проектів відведення земельних ділянок під розроблення родовищ та рекультивації порушених гірничими роботами земель; у розробленні та розгляді проектів будівництва, реконструкції консервації, або ліквідації підприємств з урахуванням повноти відпрацювання запасів та безпеки в межах компетенції маркшейдерської служби; в роботі з прийняття розвіданих родовищ корисних копалин, прийнятті в експлуатацію нових та реконструйованих шахт (розрізів); у розробленні планів запобігання, ліквідації аварій, охороні будівель, споруд та навколишнього природного середовища від шкідливого впливу гірничих робіт, раціонального та комплексного використання запасів корисних копалин.

2.5. Контролює: відповідність фактичного розвитку гірничих робіт проектам і календарним планам їх проведення; виконання вимог щодо охорони надр, забезпечення найповнішого видобування вугілля з надр та інших сумісно з ним залеглих корисних копалин; виконання заходів щодо безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах охорони будівель, споруд та природних об'єктів від шкідливого впливу гірничих робіт та інших вимог, що стосуються діяльності маркшейдерської служби.

2.6. Керує працівниками служби, координує діяльність підрозділів, пов'язаних з проведенням маркшейдерських робіт.

2.7. Забезпечує маркшейдерські служби необхідними нормативними документами, посібниками, вимірювальними, обчислювальними засобами; виконання робіт з ремонту та тарування маркшейдерських приладів і інструментів; добір, розставляння та укомплектування маркшейдерськими кадрами шахт, розрізів, вугільнобудівельних організацій, підвищення їх кваліфікації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний маркшейдер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний маркшейдер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний маркшейдер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний маркшейдер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний маркшейдер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний маркшейдер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний маркшейдер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний маркшейдер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний маркшейдер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний маркшейдер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний маркшейдер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний маркшейдер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний маркшейдер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний маркшейдер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний маркшейдер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний маркшейдер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.