Інструкція для посади "Головний меліоратор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний меліоратор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу та меліорації земель;
      - технологію проведення меліоративних та культуротехнічних робіт;
      - машини і устаткування служби;
      - досягнення науки та передового вітчизняного і зарубіжного досвіду в галузі здійснення меліоративних і культуротехнічних робіт та використання меліорованих земель;
      - основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці, управління;
      - чинні положення про оплату праці і основи її нормування;
      - земельне, водне та трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - законодавство з охорони навколишнього природного середовища.

1.4. Головний меліоратор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний меліоратор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний меліоратор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний меліоратор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виконанням меліоративних і культуротехнічних робіт у господарстві, об'єднанні, управлінні.

2.2. Розробляє та впроваджує заходи з ефективного використання меліорованих земель, прогресивні технології та передовий досвід зрошування сільськогосподарських культур з метою підвищення врожайності, зростання продуктивності праці, зниження витрат на виробництво продукції рослинництва.

2.3. Організовує раціональне використання водних ресурсів господарства, об'єднання.

2.4. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів використання меліорованих земель, а також технологічних карт та госпрозрахункових завдань підрозділам.

2.5. Складає план водокористування, графіки зрошування; сільськогосподарських культур і контролює їх виконання.

2.6. Керує підрозділами, які проводять меліоративні та культуротехнічні роботи, експлуатують і ремонтують меліоративну мережу та гідротехнічні споруди.

2.7. Забезпечує необхідний режим зрошування полів згідно з розробленими графіками, а на осушених землях - необхідний режим осушування, який забезпечує оптимальну вологість ґрунту.

2.8. Бере участь у складанні планів з будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів зрошувальних, осушувальних та обводнювальних систем, проведення культуротехнічних робіт на землях, що не потребують осушення, і контролює їх виконання.

2.9. Бере участь у розробленні проектно-кошторисної документації на ремонт внутрішньогосподарської зрошувальної, осушувальної та обводнювальної мереж, залучає до її розробки спеціалізовані проектні організації та контролює їх роботу.

2.10. Забезпечує своєчасний та якісний ремонт і очищення внутрішньогосподарської меліоративної мережі з метою підтримання її постійної технічної справності.

2.11. Бере участь у прийманні в експлуатацію меліорованих земель, а також робіт з докорінного поліпшення земель, капітального планування полів та культуротехніки.

2.12. Забезпечує збереження меліоративної мережі та гідротехнічних споруд, контролює правильність зберігання й експлуатацію меліоративних машин і зрошувальної техніки.

2.13. Забезпечує виконання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

2.14. Здійснює роботу з упровадження наукової організації праці, науково обґрунтованих норм виробітку.

2.15. Забезпечує ефективне застосування чинних положень про оплату праці.

2.16. Пропагує та впроваджує досягнення науки і передового досвіду, сприяє розвитку винахідництва та раціоналізації.

2.17. Забезпечує раціональну організацію виробничо-економічних зв'язків з меліоративними підприємствами й організаціями в умовах ринкової економіки.

2.18. Контролює ведення відповідного обліку та звітності.

2.19. Бере участь в організації підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

2.20. Контролює додержання робітниками виробничої і трудової дисципліни, державних та галузевих стандартів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний меліоратор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний меліоратор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний меліоратор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний меліоратор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний меліоратор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний меліоратор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний меліоратор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний меліоратор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний меліоратор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний меліоратор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний меліоратор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний меліоратор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний меліоратор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний меліоратор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний меліоратор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний меліоратор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.