Інструкція для посади "Головний пивовар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний пивовар" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у виробництві пива за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки і організації виробництва;
      - теоретичні основи технології та мікробіології пива (солоду);
      - технологію виробництва пива;
      - основне технологічне устаткування і принципи його роботи;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій, аналогічних тим, що проектуються;
      - типові технологічні процеси і режими виробництва;
      - технічні вимоги, що ставляться до сировини, матеріалів, готової продукції;
      - стандарти і технічні умови;
      - нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії;
      - види браку та способи запобігання йому;
      - основи винахідництва;
      - керівні матеріали з розроблення й оформлення нормативної документації;
      - досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва пива;
      - основи економіки і управління;
      - законодавство про працю;
      - правила і норми охорони праці;
      - виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Головний пивовар призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний пивовар підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний пивовар керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний пивовар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує впровадження на підприємстві найбільш прогресивної технології виробництва пива, технічно доцільних і економічно вигідних методів ведення технологічного процесу пивоваріння.

2.2. Сприяє впровадженню нових прогресивних методів і систем управління якістю, які забезпечують виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції одночасно із зниженням із її собівартості.

2.3. Працює над підвищенням професійного рівня, бере участь у підготовці сертифікації продукції та системи якості.

2.4. Бере участь у проведенні експериментальних робіт, спрямованих на впровадження нових технологічних процесів у виробництво, удосконалення технології виробництва пива.

2.5. Контролює додержання технологічної дисципліни в цехах та правильну і раціональну експлуатацію технологічного устаткування.

2.6. Керує ходом технологічного процесу, вживає заходів щодо підвищення рівня технологічної підготовки виробництва, якості продукції.

2.7. Забезпечує додержання технологічних режимів виробництва в основних і допоміжних цехах.

2.8. Стежить за виконанням затверджених інструкцій і рецептур виробництва пива.

2.9. Забезпечує виробництво пива відповідно до установленої нормативної документації й асортименту.

2.10. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології виробництва пива, розробляє і бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження втрат сировини, готової продукції, тари у виробництві.

2.11. Бере участь у розробленні виробничих планів, собівартості продукції та інших показників плану.

2.12. Аналізує причини браку і випуску пива низької якості, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення і запобігання.

2.13. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на всіх стадіях виробництва пива.

2.14. Разом із виробничою лабораторією здійснює постійний контроль за якістю сировини, що надходить, допоміжній матеріалів і напівфабрикатів, забезпечує правильне їх зберігання.

2.15. Перевіряє виробничі журнали, стан контрольних і вимірювальних приладів, проводить інструктажі з організації і правильного ведення виробничих процесів.

2.16. Розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо вдосконалення технології виробництва пива і готує висновки про доцільність їх використання в умовах підприємства.

2.17. Веде первинний виробничий облік.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний пивовар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний пивовар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний пивовар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний пивовар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний пивовар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний пивовар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний пивовар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний пивовар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний пивовар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний пивовар несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний пивовар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний пивовар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний пивовар несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний пивовар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний пивовар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний пивовар несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.