* *
Інструкція для посади "Завідувач кабінету", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач кабінету" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - норми, стандарти, гранично допустимі концентрації, інструкції та інші нормативно-технічні документи до виконання аналітичних робіт;
      - устаткування лабораторії, правила його технічної експлуатації;
      - методи апробації нових методик хімічного аналізу, випробування, способи атестації приладів і устаткування;
      - програми підвищення кваліфікації кадрів з питань застосування засобів хімізації сільського господарства;
      - питання матеріального забезпечення і фінансування кабінету;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час роботи з пестицидами.

1.4. Завідувач кабінету призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач кабінету підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач кабінету керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач кабінету під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою агрохімічного кабінету.

2.2. Забезпечує відбір і підготовку проб ґрунту, кормів, продукції рослинництва, мінеральних і органічних добрив, вапнякових матеріалів та іншої хімічної продукції, яку постачають сільському господарству.

2.3. Організовує проведення ґрунтової, тканинної і листкової діагностики мінерального живлення сільськогосподарських культур з метою з'ясування потреби і коригування доз добрив під час основного внесення і підживлення, визначення вмісту нітратів, нітритів та їх сполук у кормах і сільськогосподарській продукції.

2.4. Контролює забруднення ґрунтів, кормів і рослинної продукції шкідливими домішками тощо.

2.5. Контролює визначення якості мінеральних та органічних добрив, хімічних меліорантів, кормових добавок і консервантів.

2.6. Організовує визначення в кормах і продукції рослинництва масової частки гігроскопічної та загальної вологи каротину, сирої клітковини, сирого жиру, азоту, фосфору, кальцію вуглеводнів, мікроелементів, амінокислот і вітамінів.

2.7. Забезпечує проведення аналізу одержуваних хімічних засобів захисту рослин, протруювачів насіння, регуляторів росту рослин.

2.8. Здійснює апробацію нових методик хімічного аналізу, стандартів, методів випробування, способів атестації приладів і устаткування.

2.9. Організовує вивчення і упровадження передового вітчизняного і зарубіжного досвіду із хімізації сільськогосподарського виробництва.

2.10. Організовує навчання фахівців і механізаторів з питань застосування засобів хімізації сільського господарства.

2.11. Забезпечує своєчасне і правильне складання звітності про роботу агрохімічного кабінету.

2.12. Керує діяльністю працівників агрохімічного кабінету.

2.13. Контролює додержання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач кабінету має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач кабінету має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач кабінету має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач кабінету має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач кабінету має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач кабінету має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач кабінету має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач кабінету має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач кабінету має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач кабінету несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач кабінету несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач кабінету несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач кабінету несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач кабінету несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач кабінету несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач кабінету несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.