* *
Інструкція для посади "Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією технолога-дослідника з виробництва та переробки продукції тваринництва I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу в галузі тваринництва;
      - біологічні особливості різних видів сільськогосподарських тварин, основні закони успадкування господарсько корисних ознак, походження, закономірності онтогенезу, методи трансплантації ембріонів, генної та клітинної інженерії, біоковерсні та комп'ютерні технології, вітчизняні та світові досягнення в аграрному виробництві, галузях тваринництва та можливості їх адаптації до умов ведення вітчизняного сільського господарства;
      - психологічні особливості індивідуума і трудового колективу;
      - основи профілактики хвороб і отруєнь сільськогосподарських тварин;
      - методи біологічних досліджень продукції тваринництва та їх упровадження у сучасне виробництво;
      - світовий досвід застосування нових біотехнологій у тваринництві;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.

1.4. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Досліджує і впроваджує в практику виробництва та переробки тваринницької продукції новітні безвідходні технології.

2.2. Забезпечує експлуатацію існуючих і проектує нові сучасні ферми, тваринницькі і переробні об'єкти, упроваджує автоматизовані технології у тваринництво.

2.3. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід з технології виробництва тваринницької продукції, розробляє і ініціює реалізацію заходів щодо підвищення ефективності виробництва.

2.4. Проводить патентні дослідження і розраховує показники технічного рівня проектованих тваринницьких об'єктів і технології.

2.5. Вивчає сучасні методи проведення експериментальних досліджень з різних напрямів у галузі тваринництва, проводить дослідницьку роботу, спрямовану на упровадження нових технологічних процесів у виробництво, удосконалення технології.

2.6. Прогнозує методи одержання екологічно безпечної, конкурентоспроможної на внутрішньому і світовому ринках продукції тваринництва.

2.7. Вивчає можливості наявного поголів'я, здійснює його переформування у відповідності до потреб ринку, визначає короткострокові і довгострокові прогнози стосовно попиту ринку.

2.8. Розробляє науково обґрунтовані рекомендації щодо технологічного і технічного переоснащення галузі, напрямів селекції.

2.9. Забезпечує упровадження в практику тваринництва сучасних методів реалізації генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і нових біотехнологій.

2.10. Застосовує новітні методики у створенні нових порід, гібридів і кросів тварин.

2.11. Бере участь у розробленні концептуальних напрямів розвитку конкурентоспроможного племінного тваринництва, у підготовці загальнодержавних програм селекції, забезпечує реалізацію цих програм, організовує перепідготовку фахівців-технологів, бере участь у виставках, конкурсах, ярмарках та аукціонах племінних ресурсів.

2.12. Бере участь у розробленні патентних та ліцензійних паспортів, замовлень на технологічне устаткування, заявок на винаходи.

2.13. Під час підготовки і прийняття проектних рішень прогнозує вплив виробництва продукції тваринництва на довкілля і враховує його можливі наслідки на здоров'я людини і тварин.

2.14. Дотримується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.

2.15. Використовує ЕОМ, персональні комп'ютери, що поліпшують управління технологічними і селекційними процесами, швидко і оперативно забезпечують менеджмент у тваринництві.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.