* *
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст-юрисконсульт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний спеціаліст-юрисконсульт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 2 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують фінансово-господарську, фінансову та правову діяльність управління, цивільне, трудове, фінансове, адміністративне, кримінальне право, бюджетне, податкове та екологічне законодавство;
      - порядок систематизації, обліку та ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій;
      - порядок підготовки проектів нормативних актів;
      - порядок укладення та оформлення договорів та угод;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Провідний спеціаліст-юрисконсульт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний спеціаліст-юрисконсульт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний спеціаліст-юрисконсульт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний спеціаліст-юрисконсульт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює виконання завдань щодо забезпечення правової роботи з питань діяльності управління.

2.2. Організовує та забезпечує контроль, аналіз стану справ за відповідним напрямом правової роботи.

2.3. Бере участь в аналізі нормативно-правових актів та інших документів, що надійшли до управління, з урахуванням правових норм та правової політики держави, щодо врегулювання питань захисту інформації, організації та забезпечення спеціального зв’язку, стандартизації, сертифікації та інших питань діяльності управління.

2.4. Здійснює підготовку письмових висновків та зауважень з роз’ясненнями та пропозиціями щодо юридично обґрунтованого вирішення питань, що належать до його компетенції.

2.5. Готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів з питань діяльності управління.

2.6. Супроводжує до Адміністрації Держспецзв'язку проекти актів управління, що належать до його компетенції.

2.7. Розглядає проекти контрактів, договорів та угод, які стосуються питань забезпечення службової діяльності управління, дотримання правових норм та захисту його інтересів.

2.8. Складає позовні заяви до судових органів та представляє інтереси управління в судах у межах наданих повноважень.

2.9. Бере участь у розробленні та здійсненні організаційно-практичних заходів щодо додержання вимог чинного законодавства, збереження державної власності, соціального захисту особового складу, додержання фінансової дисципліни, притягнення, за необхідності, посадових осіб до матеріальної відповідальності.

2.10. Надає особовому складу управління консультації з правових питань, що належать до його компетенції.

2.11. За дорученням керівництва входить до складу тимчасових та постійних комісій, які створюються в управлінні.

2.12. Бере участь у семінарах, конференціях, тренінгах та інших навчальних заходах, у забезпеченні правової освіти особового складу.

2.13. Виконує інші службові завдання та доручення керівництва у межах своїх повноважень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний спеціаліст-юрисконсульт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний спеціаліст-юрисконсульт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний спеціаліст-юрисконсульт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний спеціаліст-юрисконсульт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний спеціаліст-юрисконсульт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний спеціаліст-юрисконсульт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний спеціаліст-юрисконсульт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний спеціаліст-юрисконсульт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний спеціаліст-юрисконсульт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти інтереси управління у суді та інших державних органах; отримувати у межах наданих повноважень від структурних підрозділів управління матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків; брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах з питань практики застосування нормативно-правових актів; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів, притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяно шкоду,щодо вдосконалення роботи правової служби і захисту прав та інтересів управління.