* *
Інструкція для посади "Провідний інженер електрозв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер електрозв'язку" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера електрозв'язку I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління;
      - методичні, нормативні та інші керівні документи з питань технічного обслуговування та ремонту закріплених за ним засобів електрозв'язку;
      - перспективи технічного розвитку філіалу;
      - організацію технічного обслуговування;
      - порядок та методи проведення ремонтних робіт;
      - порядок усунення пошкоджень технічних засобів;
      - основні технічні дані закріпленої за ним апаратури, обладнання, каналів;
      - конструктивні особливості, функціональні схеми закріпленої за ним апаратури та обладнання;
      - призначення, принцип дії та режими роботи технічних засобів;
      - правила, інструкції з технічної експлуатації обладнання, апаратури, каналів;
      - технологічні процеси технічного обслуговування напрямків зв'язку, апаратури, обладнання, споруд електрозв'язку;
      - організацію виробничих зв'язків між підрозділами, організацію взаємодії з суміжними підрозділами;
      - основні та обхідні схеми й траси напрямків зв'язку, схеми переключення і заміни обладнання на резерв.;
      - графіки обходів та замін;
      - методи пошуку пошкоджень та методи виконання робіт з ремонту, настройки, відновлення ліній, трактів та каналів;
      - методи вимірювання параметрів і способи налагодження обладнання;
      - призначення, принцип дії контрольно-вимірювальних приладів, порядок їх періодичної перевірки та ремонту;
      - схеми розподілу напруги електроживлення, схеми захисту, сигналізації, автоматики, телесигналізації та телекерування;
      - джерела енергопостачання, принципи роботи джерел електрозабезпечення;
      - правила приймання до експлуатації обладнання після капітального ремонту та монтажу;
      - норми технологічного проектування та правила й інструкції з обліку й паспортизації обладнання, споруд, апаратури, каналів, порядок оформлення і ведення виробничої документації;
      - експлуатаційно-технічні норми на обслуговування закріпленої за ним апаратури та обладнання;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід з технічної експлуатації закріпленого за ним обладнання, основи трудового законодавства.

1.4. Провідний інженер електрозв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер електрозв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер електрозв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер електрозв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну та якісну роботу технічних засобів електрозв'язку.

2.2. Здійснює технічне обслуговування та ремонт апаратури, комутаційного та каналоутворюючого обладнання електрозв'язку, кінцевого телеграфного обладнання тощо відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів.

2.3. Розробляє перспективні та річні плани й графіки технічного обслуговування та ремонту закріплених за ним технічних засобів.

2.4. Бере участь у складанні графіків обходів і замін для пошкоджених лінійних і групових трактів.

2.5. Забезпечує доведення до виконавців планових завдань і контролює їх виконання.

2.6. Здійснює технічний огляд та виконує необхідні вимірювання електричних параметрів апаратури та обладнання.

2.7. Забезпечує відповідність технічних параметрів апаратури, обладнання та каналів до установлених норм.

2.8. Розглядає скарги та претензії на роботу закріплених за ним технічних засобів, впроваджує заходи для усунення виявлених недоліків та причин виникнення скарг.

2.9. Веде облік та аналіз показників якості роботи апаратури та обладнання.

2.10. Веде облік пошкоджень напрямків зв'язку та аналізує причини виникнення пошкоджень.

2.11. Усуває пошкодження та аварії на обладнанні, розслідує причини їх виникнення, розробляє та впроваджує заходи щодо їх запобігання.

2.12. Здійснює контроль за виконанням правил технічної експлуатації апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та проводового мовлення.

2.13. Контролює якість проведення ремонтних робіт та правильність заповнення технічних паспортів на апаратуру, обладнання та споруди електрозв'язку.

2.14. Бере участь у прийманні дослідних зразків нової техніки, здійснює її випробування, готує висновки щодо результатів випробувань та розробляє рекомендації щодо її експлуатації.

2.15. Контролює роботу вимірювальної техніки.

2.16. Бере участь у прийманні до експлуатації нової та після капітального ремонту апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та проводового мовлення.

2.17. Освоює нову техніку, упроваджує передові методи праці.

2.18. Аналізує якість роботи каналів та технічних засобів електрозв'язку, вивчає на місці причини пошкоджень та простоїв обладнання, бере участь у розробленні заходів з їх усунення.

2.19. Здійснює необхідні розрахунки, складає схеми, креслення та іншу документацію.

2.20. Бере участь у роботах з виявлення та усунення найбільш складних пошкоджень в апаратурі, обладнанні та спорудах, відновлює роботу напрямків зв'язку.

2.21. Настроює та доводить до встановлених норм роботу апаратури та обладнання.

2.22. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення виробничих та технологічних процесів і методів технічної експлуатації.

2.23. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і робить висновки щодо доцільності їх упровадження.

2.24. Надає раціоналізаторам практичну допомогу та організовує впровадження ухвалених пропозицій.

2.25. Бере участь у розгляді технічних проектів.

2.26. Розробляє технічні завдання на проектування нових та реконструкцію діючих споруд електрозв'язку.

2.27. Здійснює контроль за веденням виробничої документації, забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку та звітних даних.

2.28. Стежить за станом аварійного запасу запасних частин та матеріалів, забезпечує його своєчасне поповнення.

2.29. Здійснює облік кількості, тривалості та причин пошкоджень окремих видів обладнання електрозв'язку та тривалості простоїв зв'язку.

2.30. Організовує обхідні шляхи напрямків зв'язку в разі пошкоджень.

2.31. Складає замовлення на апаратуру, обладнання, вимірювальні прилади, запасні частини, інструмент, експлуатаційно-технічні матеріали тощо.

2.32. Здійснює контроль за витратами матеріалів.

2.33. Організовує збирання та здавання на склад лому цінних металів.

2.34. Провадить планові інструктажі та технічні навчання персоналу.

2.35. Керує підлеглими працівниками.

2.36. Організовує взаємодію з іншими підрозділами філіалу та суміжними підприємствами електрозв'язку в межах виконуваної роботи.

2.37. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.38. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер електрозв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер електрозв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер електрозв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер електрозв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер електрозв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер електрозв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер електрозв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер електрозв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер електрозв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер електрозв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер електрозв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер електрозв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер електрозв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер електрозв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.