Інструкція для посади "Інспектор електрозв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор електрозв'язку" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - державні стандарти та норми, які регламентують параметри РЕЗ, позасмугові випромінювання і рівні індустріальних радіозавад;
      - закони України стосовно організації електрозв'язку;
      - регламент радіозв'язку;
      - документи, які регламентують порядок придбання та експлуатації РЕЗ та високочастотних пристроїв;
      - директивні документи керівництва та органів вищого рівня;
      - нормативні та методичні документи, які визначають порядок використання РЕЗ та радіочастот;
      - засоби технічного контролю і правила їх технічної експлуатації;
      - стандарти та норми на радіовипромінювання РЕЗ та джерел індустріальних радіозавад;
      - методи статистичної обробки випромінювань;
      - будову й принцип дії радіоприймального, радіопередавального, пошукового та вимірювального обладнання, правила їх технічної експлуатації і методи усунення пошкоджень;
      - методи виявлення та пошуку джерел радіозавад, характерні розпізнавальні ознаки індустріальних радіозавад;
      - методи розрахунку електромагнітної сумісності типових РЕЗ;
      - правила й порядок підготовки матеріалів для рішення типових задач з розрахунку електромагнітної сумісності на електронно-обчислювальних машинах;
      - класифікацію, характеристики та розпізнавання радіовипромінювань;
      - принципи організації радіозв'язку загального та відомчого користування;
      - порядок оформлення та ведення технологічної документації;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інспектор електрозв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор електрозв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор електрозв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор електрозв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та виконує роботи з пошуку та виявлення джерел індустріальних та ненавмисних радіозавад незаконно діючих радіоелектронних засобів (РЕЗ).

2.2. Веде облік та аналіз виявлених джерел радіозавад, ефективно використовує дані радіоконтролю в пошуковій роботі.

2.3. Здійснює технічний радіоконтроль на місці експлуатації РЕЗ.

2.4. Здійснює обстеження об'єктів контролю, у разі виявлення порушень чинних норм, правил експлуатації та відхилень від норм параметрів випромінювання РЕЗ складає акти та надає приписи щодо усунення виявлених порушень.

2.5. Виконує перевірки підприємств і організацій - власників РЕЗ.

2.6. Контролює дотримання вимог чинних норм та правил експлуатації РЕЗ та бере участь у спільних із зацікавленими організаціями заходах щодо боротьби з незаконно діючими РЕЗ.

2.7. Контролює виконання правил ведення радіообміну.

2.8. Визначає класи і характеристики радіовипромінювань РЕЗ та джерел індустріальних радіозавад.

2.9. Виявляє радіоелектронні засоби та джерела радіозавад, які створюють завади радіоприйому або працюють без відповідного дозволу.

2.10. Виконує інші завдання, пов'язані з оперативно-пошуковою роботою.

2.11. Веде облік РЕЗ, робочих частот та позивних сигналів згідно з встановленими формами обліку.

2.12. Здійснює нагляд за дотриманням частотокористувачем встановленого порядку придбання, передавання, експлуатації та зберігання на місці використання РЕЗ.

2.13. Провадить інструктаж посадових осіб підприємств, установ та організацій, власників РЕЗ, про придбання, установку, реєстрацію та експлуатацію засобів радіозв'язку.

2.14. Забезпечує постійний контроль за ходом виконання частотокористувачами умов договору на проведення комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов використання РЕЗ та забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ.

2.15. Оформляє в установленому порядку дозволи на придбання (передачу), виготовлення та експлуатацію РЕЗ в межах типів РЕЗ та переліки частот, визначених Центром, здійснює контроль за терміном їх дії.

2.16. Вносить зміни до переліку РЕЗ та подає заявки на видачу рахунків.

2.17. Підготовляє необхідні дані та форми для автоматизованої бази даних обліку РЕЗ та частотокористувачів.

2.18. Бере участь у підготовці річних та поточних звітів щодо РЕЗ та частот, які використовуються.

2.19. Здійснює розрахунки електромагнітної сумісності типових РЕЗ.

2.20. Веде встановлену технологічну документацію.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор електрозв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор електрозв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор електрозв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор електрозв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор електрозв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор електрозв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор електрозв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор електрозв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор електрозв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор електрозв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор електрозв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор електрозв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор електрозв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор електрозв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор електрозв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.