Інструкція для посади "Завідувач пункту логопедичного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач пункту логопедичного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж педагогічної роботи з дітьми, які мають вади у мовленні, - не менше 8 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про освіту";
      - Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів";
      - Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів;
      - міжнародні документи про права дитини;
      - нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;
      - знання в обсязі вищої спеціальної освіти зі спеціальності "Дефектологія та логопедія" або "Логопедія";
      - цілі, принципи, зміст навчання, виховання мовної корекції дітей, методики усунення мовних порушень;
      - анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології;
      - програмно-методичні документи, матеріали для роботи з дітьми, які мають вади в мовленні;
      - індивідуальні особливості учнів;
      - нормативні вимоги до оснащення логопедичних кабінетів;
      - сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики;
      - державну мову.

1.4. Завідувач пункту логопедичного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач пункту логопедичного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач пункту логопедичного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач пункту логопедичного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обстежує закріплених за логопедичним пунктом учнів шкіл, вихованців дошкільних закладів, які мають вади усної та писемної мови, а також проводить роботу з їх виявлення.

2.2. Планує і здійснює навчально-корекційну роботу з урахуванням характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей дітей, забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм.

2.3. Використовує ефективні форми і засоби активізації розвитку мови, фонематичного сприймання, запобігання дисграфії, проводить логопедичні заняття щодо усунення заїкуватості.

2.4. Підтримує тісний зв'язок із педагогічними працівниками: вчителями, вихователями, психологами, а також з батьками дітей, які відвідують логопедичний пункт, надає їм консультативну допомогу.

2.5. Дбає про поповнення матеріально-технічної бази логопедичного кабінету, несе матеріальну відповідальність, добирає і виготовляє дидактичний матеріал щодо розвитку зв'язного мовлення.

2.6. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.7. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння, миру.

2.8. злагоди між усіма народами.

2.9. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

2.10. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.11. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

2.12. Стверджує ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості, застосовуючи творчу педагогічну діяльність.

2.13. Володіє культурою спілкування, його формами, способами та засобами.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач пункту логопедичного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач пункту логопедичного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач пункту логопедичного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач пункту логопедичного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач пункту логопедичного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач пункту логопедичного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач пункту логопедичного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач пункту логопедичного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач пункту логопедичного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач пункту логопедичного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач пункту логопедичного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач пункту логопедичного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач пункту логопедичного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач пункту логопедичного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач пункту логопедичного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач пункту логопедичного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.