* *
Інструкція для посади "Завідувач редакції періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач редакції періодичного видання" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з редагування - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність редакції газети, журналу, визначають вимоги до редагування та підготовлення інформаційних матеріалів до видання;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку економічного, наукового, культурного життя в країні й за кордоном;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід з випуску періодичних та інших видань;
      - застосування новітніх технічних засобів й технологічних процесів для редагування, підготовлення інформаційних матеріалів до видання;
      - порядок укладення та виконання договорів;
      - основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

1.4. Завідувач редакції періодичного видання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач редакції періодичного видання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач редакції періодичного видання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач редакції періодичного видання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідно до тематичного профілю редакції забезпечує регулярне, кваліфіковане, професійне висвітлення проблем у періодичному виданні.

2.2. Керує роботою з оцінювання, редагування та підготовлення інформаційних матеріалів, приймає рішення про їх схвалення.

2.3. Бере участь у розробленні бізнес-плану видання і стежить за виконанням доведених до редакції техніко-економічних показників.

2.4. Проектує тематичний розділ періодичного видання і відповідає за його виконання.

2.5. Забезпечує необхідний запас редакційного портфеля, проводить його інвентаризацію.

2.6. Організовує авторський актив, веде роботу з дописувачами.

2.7. Замовляє авторам підготовлення матеріалів, погоджує з ними скорочення, доповнення, зміни.

2.8. Забезпечує рецензування поданих матеріалів, вносить пропозиції щодо їх прийняття чи відхилення.

2.9. Візує художнє і графічне оформлення друкованих матеріалів.

2.10. Відповідає за дотримання вимог чинної нормативної документації з редакційного підготовлення і випуску періодичних видань.

2.11. Складає кошториси витрат редакції.

2.12. Забезпечує раціональне використання матеріальних та фінансових ресурсів редакції.

2.13. Організовує роботу з авторською і читацькою кореспонденцією, готує до опублікування листи, аналізує критичні зауваження, веде бібліографію з тематики редакції.

2.14. Формує картотеку позаштатних авторів.

2.15. Здійснює добір позаштатного персоналу: кореспондентів, рецензентів, перекладачів, спецредакторів.

2.16. Готує укладення договорів з творчими працівниками.

2.17. Контролює виконання зобов'язань за договорами, виплату авторського гонорару, інші виплати творчим працівникам.

2.18. Забезпечує дотримання норм авторського права.

2.19. Залучає до роботи у редакції кваліфікованих працівників, раціонально розподіляє навантаження між ними, контролює виконання функціональних обов'язків, створює умови для творчого зростання та підвищення професійного рівня персоналу, здійснює виховну роботу в колективі.

2.20. Стежить за дотриманням працівниками правил і норм охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

2.21. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач редакції періодичного видання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач редакції періодичного видання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач редакції періодичного видання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач редакції періодичного видання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач редакції періодичного видання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач редакції періодичного видання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач редакції періодичного видання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач редакції періодичного видання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач редакції періодичного видання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач редакції періодичного видання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач редакції періодичного видання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач редакції періодичного видання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач редакції періодичного видання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач редакції періодичного видання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач редакції періодичного видання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач редакції періодичного видання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.