Інструкція для посади "Інспектор праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор праці" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України: чинне трудове законодавство;
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативно-правові акти, що регулюють відповідну сферу діяльності;
      - практику застосування чинного законодавства;
      - умови праці;
      - основи управління та права;
      - правила ділового етикету та спілкування;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

1.4. Інспектор праці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор праці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор праці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор праці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за додержанням чинного законодавства з праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності.

2.2. Проводить роботу з перевірки питань щодо укладення та припинення трудових договорів, а також заповнення, ведення обліку і зберігання трудових книжок.

2.3. Здійснює контроль за станом нормування праці на основі використання міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням психофізіологічних та соціально-економічних факторів, планування робочого часу та відпочинку, застосування форм і систем заробітної плати, матеріального та морального стимулювання.

2.4. Забезпечує контроль за наданням гарантій та компенсацій згідно з чинним законодавством.

2.5. Здійснює контроль за укладенням та виконанням галузевих, регіональних угод, колективних договорів а також трудових відносин у разі банкрутства чи приватизації підприємств.

2.6. Перевіряє відшкодування збитків, спричинених працівникові через ушкодження здоров'я на виробництві, працю жінок та інвалідів.

2.7. Розглядає звернення та заяви громадян.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор праці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор праці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор праці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор праці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор праці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор праці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор праці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор праці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор праці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор праці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор праці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор праці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор праці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор праці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор праці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор праці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.