Інструкція для посади "Інспектор торговельний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор торговельний" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інспектор торговельний: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи для магістра або спеціаліста за професією інспектора торговельного I категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії "провідний інспектор". Інспектор торговельний I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля"; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інспектора торговельного II категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Інспектор торговельний II категорії: повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля"; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інспектора торговельного не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Інспектор торговельний: базова вища освіта (бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля"; без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі;
      - правила торговельного обслуговування населення;
      - призначення та види торгово-технологічного обладнання відповідно до типорозмірів підприємств торгівлі, методи оцінки ефективності використання їх торгової та складської площі;
      - принципи формування асортименту і контролю якості товарів;
      - основи етики та психології в торгівлі;
      - основи трудового законодавства;
      - форми і методи організації та оплати праці;
      - основи менеджменту;
      - правила використання засобів зв'язку, комп'ютерної та обчислювальної техніки;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Інспектор торговельний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор торговельний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор торговельний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор торговельний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює систематичний контроль за діяльністю торгових підприємств, торгових відділів, секцій та інших структурних підрозділів, додержанням правил торгівлі, наданням додаткових послуг покупцям у необхідному обсязі, правильним застосуванням роздрібних цін на товари та послуги.

2.2. Контролює раціональне використання торгових площ, забезпечення торговельного процесу торговельно-технологічним обладнанням відповідно до існуючих норм та правильну експлуатацію торговельно-технологічного обладнання, вагових та вимірювальних приладів.

2.3. Сприяє впровадженню нових форм торгівлі та методів продажу товарів.

2.4. Контролює наявність в "Куточку покупця" інформації про товари, що є у продажу, Книги відгуків та пропозицій, правильне оформлення цінників на товарах та доступність для покупця контрольних вагів, інших вимірювальних приладів.

2.5. Розглядає скарги покупців на порушення правил торгівлі, визначає їх обгрунтованість та вносить пропозиції щодо їх усунення.

2.6. Бере участь в організації конференцій покупців, виставок-продажів товарів, ярмарків, базарів.

2.7. Забезпечує постійний контроль щодо виконання працівниками відповідних санітарних та естетичних вимог (формений або інший одяг, зовнішній вигляд тощо).

2.8. Контролює додержання режиму роботи підприємства, а в разі потреби, вносить пропозиції щодо його зміни.

2.9. Перевіряє дотримання працівниками графіків виходу на роботу, виконання ними передбачених посадовою інструкцією виробничих функцій.

2.10. Контролює відповідність санітарного стану торговельних, складських приміщень та прилеглої території вимогам санітарних норм та правил.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор торговельний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор торговельний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор торговельний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор торговельний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор торговельний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор торговельний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор торговельний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор торговельний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор торговельний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор торговельний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор торговельний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор торговельний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор торговельний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор торговельний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор торговельний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор торговельний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.