* *
Інструкція для посади "Провідний мікробіолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний мікробіолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мікробіолога I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва;
      - технологічне та лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації;
      - Державну фармакопею України;
      - стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробництва та контролю готової продукції;
      - методи проведення біологічного контролю виробництва та продукції;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Провідний мікробіолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний мікробіолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний мікробіолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний мікробіолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з мікроорганізмами та продуктами їх життєдіяльності.

2.2. Розробляє та веде технологічний процес виробництва медикаментів, вітамінів, бактерійних, вірусних препаратів, алергенів та іншої біологічної продукції відповідно до встановленої технологічної документації.

2.3. Організовує та контролює зберігання вихідних штамів і еталонів мікроорганізмів та підтримує їх на живильних середовищах і тваринах.

2.4. Перевіряє вірулентні властивості мікробних культур шляхом зараження відповідних тварин, птахів або культур тканин.

2.5. Проводить імунізацію тварин-продуцентів.

2.6. Розробляє методики та проводить лабораторні аналізи (мікроскопію, висів на стерильність тощо), випробування та інші досліди живильного середовища, культурної рідини, сировини та напівфабрикатів.

2.7. Здійснює мікробіологічний контроль за стадіями виробництва: контролює стадійність розвитку культури, стерильність, веде температурний режим ферментації, відбирає проби для біохімічного аналізу всіх середовищ, а також контролює стерильні дільниці виробництва та здійснює контроль готової продукції.

2.8. Забезпечує відправлення зразків готової продукції в державні органи контролю.

2.9. Виконує необхідні розрахунки щодо проведених мікробіологічних аналізів, випробувань і досліджень та узагальнює отримані результати.

2.10. Забезпечує виконання вимог санітарно-епідеміологічного режиму, які встановлені для даного виробництва.

2.11. Досліджує причини та вживає необхідних заходів з попередження або усунення відхилень мікробіологічного процесу від вимог технологічного регламенту.

2.12. Забезпечує своєчасне та точне заповнення документації, яка відображає режими роботи за стадіями мікробіологічного процесу виробництва біологічних препаратів.

2.13. Проводить роботу з удосконалення технології виробництва, методів лабораторних аналізів, випробувань і досліджень.

2.14. Бере участь у науково-дослідній роботі з розроблення, освоєння та впровадження у виробництво нових препаратів, прогресивних технологічних процесів.

2.15. Систематично вивчає вітчизняні та зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі виробництва та контролю аналогічної продукції.

2.16. Веде облік витрат хімічної сировини та реактивів, які застосовуються.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний мікробіолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний мікробіолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний мікробіолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний мікробіолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний мікробіолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний мікробіолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний мікробіолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний мікробіолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний мікробіолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний мікробіолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний мікробіолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний мікробіолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний мікробіолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний мікробіолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний мікробіолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний мікробіолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.