* *
Інструкція для посади "Начальник диспетчерської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник диспетчерської служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом з оперативного управління виробництвом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування і оперативного управління виробництвом;
      - авіаційну техніку, що експлуатується, її експлуатаційну документацію, організацію технічної експлуатації авіаційної техніки, завдання та функції підрозділів авіапідприємства, порядок їх взаємодії під час підготовки повітряних суден до польотів, організацію праці та управління технічним обслуговуванням, основи економіки, організацію виробництва і управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник диспетчерської служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник диспетчерської служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник диспетчерської служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник диспетчерської служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та здійснює планування, контроль та облік технічного обслуговування авіаційної техніки, контроль виконання запланованих завдань службами авіапідприємства, забезпечення плану польотів справними повітряними суднами.

2.2. Здійснює планування та контроль за оперативним та перспективним використанням повітряних суден, відхід їх на періодичне технічне обслуговування, ремонт, доробку, переобладнання, спеціальні огляди.

2.3. Керує розробленням виробничих завдань цехам на обслуговування авіаційної техніки, контролює ведення диспетчерського графіка використання та технічного обслуговування повітряних суден, розкладу руху приписних та транзитних суден.

2.4. Контролює наявність, стан та готовність до польотів резервних повітряних суден.

2.5. Вживає заходів щодо забезпечення нормативної справності повітряних суден, скорочення терміну їх технічного обслуговування.

2.6. Контролює своєчасне забезпечення робочих місць працівників необхідним технологічним устаткуванням, засобами діагностики та наземного обслуговування, інструментом, деталями, матеріалами.

2.7. Контролює підготовку виробництва до наступного періодичного технічного обслуговування повітряних суден.

2.8. Контролює хід виконання диспетчерського графіка, завдань з підготовки повітряних суден до польотів, забезпечує оперативну передачу працівникам додаткових вказівок (змін до завдань) та отримання інформації про їх виконання.

2.9. Здійснює перерозподіл та раціонально використовує існуючі трудові та матеріальні ресурси авіаційно-технічної бази для своєчасного виконання оперативних виробничих завдань.

2.10. Усуває порушення у взаємодії між підрозділами авіаційно-технічної бази та служб авіапідприємства під час підготовки повітряних суден до польотів, здійснює координацію дій під час обслуговування авіаційної техніки.

2.11. Аналізує причини порушень процесу обслуговування авіаційної техніки, розроблює та вживає заходів щодо їх запобігання.

2.12. Координує роботу диспетчерів цехів (дільниць).

2.13. Здійснює постійну взаємодію з виробничо-диспетчерським відділом.

2.14. Контролює правильність заповнення та зберігання виробничо-технічних документів (карти-наряди, поопераційні відомості тощо) на виконані роботи під час технічного обслуговування.

2.15. Веде облік наявності, стану та руху приписних повітряних суден, двигунів, загального часу їх роботи та залишку ресурсів згідно з чинними інструкціями.

2.16. Контролює правильність записів у пономерній документації на повітряне судно, двигуни та вироби, забезпечує надійне збереження пономерної документації у виробничо-диспетчерському відділі.

2.17. Організовує та контролює ведення обліково-звітної документації, що передбачена для диспетчерів виробничо-диспетчерського відділу, цехів.

2.18. Своєчасно представляє проекти звітів до організації вищого рівня про наявність та рух авіаційної техніки, справність та використання літаків та гелікоптерів.

2.19. Удосконалює засоби управління технічного обслуговування авіаційної техніки, форми та методи обліку загального часу їх роботи та залишку ресурсів.

2.20. Бере участь у розробленні та впровадженні прогресивних форм організації обслуговування авіаційної техніки.

2.21. Організовує авіаційну технічну підготовку підлеглих, контролює підготовленість їх до виконання своїх обов'язків.

2.22. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів.

2.23. Дає вказівки начальникам цехів про зміни термінів та черги обслуговування повітряних суден, перерозподілення сил та засобів, про усунення порушень у разі взаємодії підрозділів авіаційно-технічної бази та служб авіапідприємства.

2.24. Вимагає від керівників служб авіапідприємства своєчасного забезпечення робіт на повітряних суднах загального призначення авіатехнічним майном, паливно-мастильними матеріалами, газами та іншими матеріальними засобами.

2.25. Проводить навчальні, організаційні та методичні заходи у межах своєї компетенції.

2.26. Представляє начальнику авіаційно-технічної бази в установленому порядку працівників до призначення, переміщення, звільнення, заохочення або винесення догани.

2.27. Здійснює планування оперативного та перспективного використання повітряних суден, їх періодичного технічного обслуговування, ремонту, доробки, додержання термінів виконання технічного обслуговування повітряних суден та нормативів часу знаходження їх на обслуговуванні, розроблення виробничих завдань цехам, контроль виконання планів перспективного та оперативного використання повітряних суден, диспетчерського графіка використання та технічного обслуговування повітряних суден, обліку та залишку ресурсів авіаційної техніки.

2.28. Контролює додержання виробничої та трудової дисципліни у відділі.

2.29. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.30. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник диспетчерської служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник диспетчерської служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник диспетчерської служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник диспетчерської служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник диспетчерської служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник диспетчерської служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник диспетчерської служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник диспетчерської служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник диспетчерської служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник диспетчерської служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.