* *
Інструкція для посади "Завідувач підприємства роздрібної торгівлі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач підприємства роздрібної торгівлі" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - правові засади захисту прав споживачів;
      - законодавчі акти щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг у торгівлі;
      - призначення та види торгово-технологічного обладнання;
      - організацію бухгалтерського обліку та звітності;
      - правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних систем в торговому процесі підприємства;
      - основи менеджменту персоналу;
      - форми та методи організації та оплати праці;
      - основи трудового законодавства;
      - психологічні аспекти діяльності трудових колективів;
      - норми службового етикету;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

1.4. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю підприємства роздрібної торгівлі.

2.2. Спрямовує роботу підприємства на забезпечення високого рівня торговельного обслуговування покупців.

2.3. Налагоджує ефективну взаємодію всіх підрозділів підприємства.

2.4. Організує своєчасне постачання підприємства товарами в повному асортименті.

2.5. Забезпечує високий рівень ефективності торговельного процесу, впровадження на підприємстві прогресивних форм торгівлі, вдосконалення технології оперативних процесів торгівлі, впровадження нового торгово-технологічного обладнання.

2.6. Сприяє прискоренню обороту товарів та скороченню товарних втрат.

2.7. Організує комерційну та іншу торговельно-господарську діяльність підприємства.

2.8. Забезпечує прибутковість діяльності підприємства, контролює збереження товарно-матеріальних цінностей.

2.9. Комплектує персонал підприємства кваліфікованими кадрами.

2.10. Розміщує працівників підприємства за видами робіт з урахуванням раціонального розподілу праці, їх професійною кваліфікацією.

2.11. Контролює додержання на підприємстві безпечних умов праці.

2.12. Організує розроблення заходів щодо економічного та соціального розвитку підприємства, їх виконання.

2.13. Систематично аналізує результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

2.14. Планує організаційно-технічні заходи щодо підвищення ефективності роботи підприємства, оптимізації товарних запасів, удосконалення форм торговельного обслуговування покупців.

2.15. Контролює виконання правил і додержання норм охорони праці на підприємстві, санітарно-технічний стан підприємства, додержання працівниками вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач підприємства роздрібної торгівлі несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.