* *
Інструкція для посади "Завідувач підприємства громадського харчування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач підприємства громадського харчування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування;
      - правові засади забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та порядок вилучення з обігу таких, що не відповідають установленим вимогам;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - види та типи технологічного обладнання;
      - технологію приготування їжі;
      - основи маркетингу та менеджменту в організації виробництва та реалізації продукції закладів харчування;
      - встановлені в законодавчому порядку форми розрахунків із споживачами;
      - порядок організації бухгалтерського обліку та звітності;
      - основи трудового законодавства, форми та методи організації та оплати праці;
      - основи етики, естетики і психології в роботі із споживачами в закладах харчування;
      - основи конфліктології;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

1.4. Завідувач підприємства громадського харчування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач підприємства громадського харчування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач підприємства громадського харчування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач підприємства громадського харчування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю підприємства харчування.

2.2. Координує роботу цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів, спрямовує їх діяльність на забезпечення високої якості виготовляння страв та високого рівня обслуговування споживачів.

2.3. Організує своєчасне постачання підприємства продовольчими товарами та матеріальними ресурсами.

2.4. Забезпечує високий рівень ефективності виробництва, впровадження нової техніки та технології, прогресивних форм обслуговування, організації праці, систематичне розроблення та впровадження заходів щодо раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.

2.5. Створює умови для прибуткової діяльності підприємства в конкурентному середовищі.

2.6. Організує роботу з атестації та раціоналізації робочих місць.

2.7. Аналізує та реалізує пропозиції щодо впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи підприємств харчування.

2.8. Відповідає за використання персоналу з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи працівників, раціонального розподілу праці.

2.9. Організує планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства.

2.10. Організує систематичний контроль за якістю виготовляння страв, вивченням попиту споживачів на продукцію підприємства харчування, організацією обслуговування споживачів, станом трудової та виробничої дисципліни, додержанням правил і норм охорони праці, санітарно-технічним станом підприємства, своєчасним проходженням працівниками в установленому порядку медичного огляду.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач підприємства громадського харчування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач підприємства громадського харчування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач підприємства громадського харчування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач підприємства громадського харчування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач підприємства громадського харчування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач підприємства громадського харчування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач підприємства громадського харчування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач підприємства громадського харчування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач підприємства громадського харчування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач підприємства громадського харчування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач підприємства громадського харчування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач підприємства громадського харчування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач підприємства громадського харчування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач підприємства громадського харчування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач підприємства громадського харчування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач підприємства громадського харчування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.