Інструкція для посади "Керуючий підприємством харчування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керуючий підприємством харчування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері організації харчування: для магістра - не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 1,5 року, для бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств харчування;
      - мікроекономіку, передовий вітчизняний і світовий досвід організації харчування;
      - теорію і практику менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності;
      - методи вивчення, аналізу та оцінки попиту споживачів, конкурентоспроможності продукції;
      - методи прогнозування, технологію виготовляння страв і організацію обслуговування споживачів;
      - вимоги до організації дієтичного харчування;
      - принципи раціональної організації праці персоналу;
      - методи рекламування продукції;
      - призначення і види торговельного і технологічного устаткування та обладнання, умови його ефективного використання;
      - порядок калькуляції цін на готову продукцію;
      - методи прогнозування впливу попиту на ціни і навпаки цін на пропозицію та попит продукції громадського харчування;
      - систему стандартизації і сертифікації продукції;
      - методи і способи управління персоналом;
      - принципи формування колективу, форми найму на роботу;
      - порядок добору і розміщення кадрів;
      - системи і форми оплати праці;
      - способи і методи підвищення кваліфікації працівників ;
      - умови і способи укладання угод купівлі-продажу;
      - соціологію організації і психологічні аспекти діяльності трудових колективів;
      - правила службового етикету;
      - трудове законодавство, бухгалтерський облік та т.п.;
      - діловодство;
      - основи психології та етики в торгівлі;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - правила конкурентних взаємовідносин;
      - форми та методи організації і оплати праці, критерії оцінки ефективності трудової діяльності;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Керуючий підприємством харчування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керуючий підприємством харчування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керуючий підприємством харчування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керуючий підприємством харчування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничою, комерційною, фінансово-економічною та соціальною діяльністю підприємства харчування.

2.2. Координує роботу, організує ефективну взаємодію всіх підрозділів, цехів, дільниць підприємства, спрямовує їх діяльність на забезпечення високої якості виготовляння продукції та страв і високого рівня торговельного обслуговування та відпочинку споживачів.

2.3. Забезпечує своєчасне постачання продовольчої сировини, напівфабрикатів, покупних товарів.

2.4. Організує роботу маркетингових служб та структурних підрозділів щодо поточного та перспективного планування діяльності підприємства, його господарських відносин з іншими підприємствами та організаціями.

2.5. Організує забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами, сировиною, напівфабрикатами та продуктами харчування, їх одержання, складування, збереження, контроль якості.

2.6. Забезпечує високий рівень організації та ефективності виробництва, правової та претензійної роботи, впровадження нової техніки і технології, вилучення ручної та малопродуктивної праці.

2.7. Формує штат працівників, чітко розподіляє їх функції, обов'язки і відповідальність, керує персоналом, створює умови для підвищення його кваліфікаційного рівня.

2.8. Організує оцінювання роботи працівників, оплату їх праці та винагороди за кінцеві результати.

2.9. Створює нормальні умови праці відповідно до трудового законодавства.

2.10. Вживає заходів щодо підвищення продуктивності праці, забезпечення зайнятості працівників.

2.11. Приймає компромісні рішення у разі виникнення конфліктних ситуацій у колективі підприємства або під час обслуговування споживачів.

2.12. Організує виконання умов контракту (договору, угоди).

2.13. Створює на виробництві базу даних з професійної гігієни та гігієни харчування.

2.14. Організує проведення інструктажу працівників з безпеки громадського харчування та перевірку знань з цих питань.

2.15. Вивчає і застосовує науково-методичні розробки з питань раціонального харчування.

2.16. Забезпечує ефективність результатів роботи підприємства, додержання санітарних вимог до технологічних процесів, правил обслуговування споживачів, відповідного санітарно-технічного стану підприємства, трудової і виробничої дисципліни.

2.17. Здійснює контроль за виконанням працівниками правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керуючий підприємством харчування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керуючий підприємством харчування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керуючий підприємством харчування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керуючий підприємством харчування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керуючий підприємством харчування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керуючий підприємством харчування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керуючий підприємством харчування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керуючий підприємством харчування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керуючий підприємством харчування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керуючий підприємством харчування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керуючий підприємством харчування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керуючий підприємством харчування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керуючий підприємством харчування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керуючий підприємством харчування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керуючий підприємством харчування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керуючий підприємством харчування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.