Інструкція для посади "Керуючий трестом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керуючий трестом" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років; спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі, перспективи технічного та економічного розвитку галузі, методи управління, технологію й організацію будівельного виробництва, досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід;
      - порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів);
      - основи планування, статистики, оплати праці, фінансування будівництва, роботи з цінними паперами, оподаткування, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, психології;
      - можливості використання організаційної й обчислювальної техніки;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - законодавство про працю;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.

1.4. Керуючий трестом призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керуючий трестом підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керуючий трестом керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керуючий трестом під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує відповідно до чинного законодавства всіма видами діяльності будівельного тресту, управління, організації (далі - організація).

2.2. Організовує безпосередньо та через функціональні підрозділи роботу й ефективну взаємодію виробничих і обслуговуючих підрозділів, спрямовуючи їх діяльність на досягнення високих техніко-економічних показників, розвиток й удосконалення будівельного виробництва.

2.3. Визначає технічні, технологічні, фінансові та інші можливості організації для участі її у тендерах (конкурсах).

2.4. Забезпечує високоприбуткову діяльність організації, ефективне використання й зберігання закріпленого за нею майна, а також виконання всіх завдань, передбачених статутом і контрактом, зобов'язань перед державним бюджетом, установою фінансуючого банку, замовниками.

2.5. Впроваджує в практику досягнення науково-технічного прогресу.

2.6. Вживає заходів щодо зниження витрат сировини, палива, енергії та матеріалів, підвищення продуктивності праці, створення безпечних і сприятливих умов праці.

2.7. Здійснює заходи щодо забезпечення будівельної організації кваліфікованими кадрами, соціального розвитку колективу, ефективного використання знань та досвіду працівників.

2.8. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам виробничих одиниць, а також керівникам функціональних і виробничих підрозділів.

2.9. Забезпечує дотримання чинного законодавства з питань діяльності організації, розроблення, складання та виконання колективного договору.

2.10. Впроваджує в життя рішення Кабінету Міністрів України з питань будівництва.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керуючий трестом має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керуючий трестом має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керуючий трестом має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керуючий трестом має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керуючий трестом має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керуючий трестом має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керуючий трестом має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керуючий трестом має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керуючий трестом має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керуючий трестом несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керуючий трестом несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керуючий трестом несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керуючий трестом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керуючий трестом несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керуючий трестом несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керуючий трестом несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.