* *
Інструкція для посади "Директор комерційний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор комерційний" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Торгівля", "Економіка і підприємництво". Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання, функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів ;
      - основи технології виробництва товарів;
      - асортимент, споживчі властивості, показники якості різних видів товарів (продукції);
      - технологію організації торгових процесів;
      - методи вивчення, аналізу та оцінки попиту споживачів, ринку та його кон'юнктури;
      - ознаки конкурентоспроможності товарів;
      - аналіз та оцінювання оптимальності асортименту товарів, що поставляються на ринки збуту;
      - порядок проведення експертиз, атестацій і сертифікацій товарів;
      - методи прогнозування та планування попиту і реалізації товарів;
      - формування конкурентоспроможного асортименту товарів;
      - порядок проведення презентацій та демонстрацій товарів;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
      - методику ціноутворення та методи цінової роботи;
      - порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
      - умови постачання, транспортування та зберігання товарів;
      - порядок узгодження та оформлення договорів (угод, контрактів), облік та контроль їх виконання;
      - форми та методи співпраці фірм;
      - організацію рекламування товарів;
      - основи правового забезпечення комерційних угод і порядку оформлення та подання претензій постачальникам, а також документів до арбітражних судів;
      - основи трудового законодавства;
      - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - основи економіки, стратегічного маркетингу, маркетингової логістики, менеджменту та т.п.;
      - порядок ведення обліку та звітності з комерційної діяльності;
      - основи етики та психології в торгівлі;
      - правила використання засобів зв'язку і комп'ютерних систем;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Директор комерційний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор комерційний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор комерційний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор комерційний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує комерційну діяльність підприємств торгівлі та харчування всіх форм власності в умовах ринку.

2.2. Вивчає та аналізує попит споживачів на товари та торговельні послуги.

2.3. Оцінює ринок, його кон'юнктуру, конкурентоспроможність товарів, які надходять у продаж.

2.4. Організує експертизу споживчих характеристик та якості товарів.

2.5. Прогнозує попит на товари (послуги).

2.6. Формує конкурентоспроможний товарний асортимент, що відповідає вимогам споживачів.

2.7. Обгрунтовує доцільність і необхідність виробництва нових товарів з необхідними споживчими характеристиками; повідомляє виробників (постачальників) про товари, що не користуються попитом.

2.8. Оцінює якість товарів, відповідність їх товарних знаків і найменувань записам у ліцензіях, сертифікатах або інших документах.

2.9. Бере участь у проектуванні, оцінюванні споживчих властивостей та створенні дизайну нових товарів, розробленні нормативно-технічної документації щодо якості цих товарів, в їх презентації.

2.10. Формує портфель замовлень на закупівлю (збут) товарів.

2.11. Організує оптову закупівлю товарів на ринках, готує кон'юнктурні огляди.

2.12. Бере участь у розробленні стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки, пошуку та вибору вітчизняних та зарубіжних партнерів.

2.13. Організує атестацію, сертифікацію вироблених товарів та товарів, що пропонуються до виробництва, на відповідність їх якості вимогам стандартів, вітчизняного або світового рівня.

2.14. Визначає доцільність укладання угод під час здійснення операцій купівлі-продажу товарів.

2.15. Установлює господарські зв'язки з виробниками (постачальниками) товарів.

2.16. Бере участь в укладанні договорів (угод, контрактів) на закупівлю, постачання товарів (продукції).

2.17. Забезпечує облік та контроль виконання постачальниками договірних зобов'язань, своєчасно оформляє та подає претензії постачальникам.

2.18. Забезпечує контроль якості товарів, стану тари, пакувальних матеріалів.

2.19. Організує своєчасне та раціональне транспортування, відвантаження та зберігання товарів.

2.20. Бере участь у роботі арбітражних судів з позовами до постачальників з питань асортименту, цін та якості товарів.

2.21. Організує показ товарів, виставки-продажі, конференції покупців, бере участь у ярмарках, керує роботою підпорядкованих комерційних структурних підрозділів підприємства.

2.22. Бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення методів збуту та реалізації товарів (продукції), впровадження раціональних форм торгівлі, розширення номенклатури послуг, технічного та післяпродажного сервісного обслуговування споживачів.

2.23. Організує облік та звітність з комерційної діяльності підприємства.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор комерційний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор комерційний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор комерційний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор комерційний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор комерційний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор комерційний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор комерційний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор комерційний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор комерційний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор комерційний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор комерційний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор комерційний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор комерційний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор комерційний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор комерційний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор комерційний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.