* *
Інструкція для посади "Начальник бригади", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник бригади" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні, методичні і нормативні матеріали, що стосуються напряму розвитку галузі і тематики досліджень і розробок, що проводяться;
      - організацію і планування проектних робіт;
      - методи проведення досліджень і розробок, оцінку якості проектів, технічні вимоги до них;
      - стандарти, технічні умови та інші нормативні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації;
      - методи проведення технічних розрахунків;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід проектування;
      - основи стандартизації, основи патентування;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи трудового законодавства, економіки та організації виробництва.

1.4. Начальник бригади призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник бригади підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник бригади керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник бригади під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує бригадою працівників зі створення комплексного проекту.

2.2. Забезпечує виконання робіт високої якості у встановлені строки, на високому технічному рівні.

2.3. Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів робіт.

2.4. Здійснює планування та координацію роботи бригади з розроблення окремих частин (розділів) проекту або окремих видів робіт і контролює виконання встановлених завдань кожним виконавцем.

2.5. Керує розробленням програм, методик проведення робіт, техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків, кошторисно-договірної документації, узгоджує їх з співвиконавцями та зацікавленими установами (організаціями).

2.6. Контролює якість та своєчасність підготовки технічної документації, відповідність обладнання, яке передбачене у проекті, комплектувальних виробів і матеріалів чинним стандартам і технічним умовам.

2.7. Здійснює експериментальну перевірку і дослідження нових конструктивних рішень, оцінює патентоспроможність.

2.8. Узагальнює результати випробувань, керує складанням науково-технічних звітів.

2.9. Керує випробуванням обладнання, що проектувалось бригадою, здійснює авторський нагляд за ним та забезпечує технічну допомогу під час його доведення і впровадження.

2.10. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання аналогічних робіт з метою їх використання під час проектування.

2.11. Готує відгуки на науково-технічну документацію, яка надходить від інших організацій, проекти стандартів і технічних умов.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник бригади має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник бригади має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник бригади має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник бригади має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник бригади має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник бригади має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник бригади має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник бригади має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник бригади має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник бригади несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник бригади несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник бригади несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник бригади несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник бригади несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник бригади несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник бригади несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.