Інструкція для посади "Начальник бюро", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник бюро" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з функціонального напряму діяльності бюро;
      - виробничі потужності підприємства;
      - спеціалізацію підрозділів підприємства і виробничі зв'язки між ними;
      - номенклатуру продукції, яка випускається;
      - види виконуваних робіт (послуг);
      - технологію виробництва;
      - організацію виробничого планування на підприємстві;
      - організацію оперативного обліку процесу виробництва;
      - організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку, економіку, організацію виробництва і управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник бюро призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник бюро підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник бюро керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник бюро під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організацію роботи з функціонального напряму діяльності бюро, забезпечуючи технологічну підготовку виробництва.

2.2. Керує розробленням виробничо-технічної документації.

2.3. Контролює забезпеченість виробництва відповідною технічною документацією за напрямом діяльності бюро, контролює своєчасне внесення в неї змін.

2.4. Розробляє і вживає заходів щодо поліпшення організації виробничого процесу, впровадження технічних засобів регулювання процесу виробництва.

2.5. Вживає заходів щодо запобігання та усунення недоліків, що виникають під час виробничого процесу.

2.6. Бере участь у підготовці проектів перспективних та поточних планів, а також розрахунків і обґрунтувань до них, освоєння виробництва нової продукції, скорочення витрат енергетичних та інших ресурсів.

2.7. Здійснює аналіз техніко-економічних показників роботи, виявляє можливості підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, витрат на виробництво і реалізацію продукції, більш раціонального використання виробничих потужностей і розробляє пропозиції щодо використання внутрішніх резервів.

2.8. Аналізує результати діяльності підприємства за попередній та плановий періоди з метою більш повного і рівномірного завантаження потужностей, устаткування та виробничої площі, скорочення циклу виготовлення продукції.

2.9. Вживає заходів щодо впровадження механізації та автоматизації трудомістких і ручних процесів.

2.10. Бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо поліпшення якості продукції.

2.11. Проводить роботу з виявлення та освоєння технічних новинок, наукових відкриттів та винаходів, передового досвіду, які сприяють поліпшенню технології, організації виробництва та зростанню продуктивності праці.

2.12. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.13. Керує працівниками бюро.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник бюро має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник бюро має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник бюро має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник бюро має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник бюро має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник бюро має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник бюро має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник бюро має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник бюро має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник бюро несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник бюро несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник бюро несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник бюро несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник бюро несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник бюро несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник бюро несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.