* *
Інструкція для посади "Завідувач відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської або редакторської роботи - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні акти, постанови, розпорядження, накази, нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються діяльності відділу та визначають вимоги до теле-, радіомовлення;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку економічного, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
      - передовий вітчизняний досвід організації теле-, радіомовлення;
      - технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм;
      - порядок укладання та виконання договорів;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи планування та фінансування;
      - нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Завідувач відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує всіма видами діяльності відділу (редакції).

2.2. Згідно з календарно-тематичним планом мовлення забезпечує створення теле-, радіопрограм на високому художньому рівні.

2.3. Бере участь у формуванні концепції мовлення, розробленні відділом (редакцією, творчими об'єднаннями, групами) перспективних і поточних планів мовлення та затверджує їх.

2.4. Організовує роботу з розширення та поновлення авторського активу, удосконалення видів і форм мовлення.

2.5. Прослуховує та приймає готові програми (передачі), узгоджує мікрофонні матеріали.

2.6. Проводить роботу з листами телеглядачів (радіослухачів), враховує їх під час створення програм.

2.7. Забезпечує раціональне використання матеріальних, фінансових та технічних ресурсів, розвиток комерційної діяльності.

2.8. Згідно з чинним законодавством здійснює заходи щодо забезпечення норм авторського права.

2.9. Контролює ведення обліку програм (передач), що вийшли в ефір.

2.10. Створює умови для повної реалізації творчих здібностей редакторського художньо-виробничого персоналу відділу (редакції), запровадження прогресивних форм організації та оплати праці.

2.11. Вживає заходів щодо залучення до роботи у відділі кваліфікованих працівників, забезпечує раціональний розподіл навантажень між ними, створює умови для творчого зростання та підвищення кваліфікації персоналу, проводить виховну роботу в колективі.

2.12. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.13. Вносить пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.