* *
Інструкція для посади "Завідувач відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - методи вивчення, аналізу і оцінки попиту споживачів, конкурентоспроможності товарів;
      - асортимент, характеристики товарів, показники якості різних видів товарів (продукції);
      - призначення і види торгово-технологічного обладнання, умови його ефективного використання;
      - порядок формування цін на товари;
      - організацію обліку продажу товарів та звітності;
      - правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних систем в торговому процесі підприємства;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі;
      - основи менеджменту персоналу;
      - порядок підбору і розміщення працівників на робочих місцях;
      - форми і методи організації, і оплати праці;
      - основи трудового законодавства;
      - психологічні аспекти діяльності трудових колективів;
      - норми службового етикету;
      - правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Завідувач відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю відділу.

2.2. Спрямовує роботу колективу на забезпечення високого рівня обслуговування покупців, організує ефективну взаємодію всіх працівників відділу, пов'язану з одержанням, реалізацією товарів, обслуговуванням, наданням супровідних послуг.

2.3. Орієнтує персонал відділу на зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства.

2.4. Бере участь у вивченні попиту та кон'юнктури ринку, підготовці проектів заявок та угод на закупівлю та постачання товарів.

2.5. Організує приймання і реалізацію товарів.

2.6. Забезпечує виконання вимог технології торгово-оперативних процесів, впровадження нових форм обслуговування споживачів.

2.7. Вносить пропозиції щодо доцільності використання нових видів та типів торгово-технологічного обладнання.

2.8. Забезпечує необхідною інформацією покупців щодо наявності в продажу товарів та їх споживчих характеристик, організує показ зразків товарів, що є у відділі.

2.9. Бере участь у виставках-продажах, ярмарках.

2.10. Здійснює підбір персоналу, розміщення працівників згідно з їх кваліфікацією та оперативно переміщує їх з урахуванням інтенсивності продажу товарів.

2.11. Забезпечує створення сприятливого мікроклімату у колективі, належні і безпечні умови праці.

2.12. Планує заходи щодо підвищення кваліфікації працівників з виробничо-економічних питань, їх навчання з психологічних та етичних аспектів спілкування з покупцями.

2.13. Вносить пропозиції щодо заохочення окремих працівників за сумлінну працю.

2.14. Здійснює аналіз комерційної діяльності відділу, контролює виконання персоналом відділу поточних робочих завдань, додержання правил торгівлі та обслуговування покупців, наявність у продажу планового асортименту товарів.

2.15. Контролює санітарно-технічний стан приміщень відділу, додержання працівниками відділу вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.