* *
Інструкція для посади "Заступник начальника управління – начальник відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника управління – начальник відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді начальника відділу не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Досвід роботи з управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань проходження державної служби;
      - державну політику щодо напряму діяльності управління та відділу;
      - основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології, праці;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника управління – начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника управління – начальник відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника управління – начальник відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника управління – начальник відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління та відділу у складі управління у межах делегованих йому начальником управління повноважень.

2.2. Розподіляє обов'язки між особовим складом відділу, очолює та контролює його роботу.

2.3. У разі відсутності начальника управління виконує його обов’язки.

2.4. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та закріплених за відділом показників.

2.5. Бере участь у розробці окремих положень комплексних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління, проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

2.6. Готує проекти рішень за напрямами діяльності управління у межах наданих відділу повноважень.

2.7. Узагальнює матеріали інших структурних підрозділів управління для вироблення єдиного документа чи проекту рішення управління.

2.8. У межах наданих повноважень організовує та контролює ефективну взаємодію управління та відділу з іншими органами Держспецзв'язку та їх структурними підрозділами, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції управління та відділу.

2.9. Організовує планування та контроль виконання заходів організаційно-технічної діяльності у межах наданих повноважень.

2.10. Організовує і контролює своєчасний та якісний розгляд відповідних звернень, готує проекти відповідей на запити органів влади, місцевого самоврядування, інших організацій та громадян з питань, що належать до його компетенції.

2.11. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації особового складу відділу.

2.12. Подає у межах своєї компетенції пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.

2.13. Організовує та контролює виконання заходів щодо дотримання особовим складом режиму секретності.

2.14. Забезпечує дотримання заходів пожежної безпеки та охорони праці, раціонального використання майна управління.

2.15. Забезпечує дотримання підлеглими чинного законодавства України.

2.16. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством.

2.17. Виконує доручення начальника управління та керівництва Адміністрації Держспецзв'язку.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника управління – начальник відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника управління – начальник відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника управління – начальник відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника управління – начальник відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника управління – начальник відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника управління – начальник відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника управління – начальник відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника управління – начальник відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника управління – начальник відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти Держспецзв'язку в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; у процесі виконання покладених на відділ завдань забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; вносити начальнику управління пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, управління та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв'язку щодо виконання повноважень, покладених на управління; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.