* *
Інструкція для посади "Заступник начальника управління – начальник відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника управління – начальник відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та проходження державної служби;
      - державну політику щодо напряму діяльності управління;
      - основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології праці;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби та засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника управління – начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника управління – начальник відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника управління – начальник відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника управління – начальник відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління у межах делегованих йому начальником управління повноважень та відділу у складі управління, визначає ступінь відповідальності особового складу відділу.

2.2. Розподіляє обов'язки між особовим складом відділу, очолює та контролює його роботу.

2.3. У разі відсутності начальника управління виконує його обов’язки.

2.4. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері державного урядового зв'язку.

2.5. Бере участь у розробці окремих положень комплексних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери урядового зв'язку з питань, що належать до компетенції відділу.

2.6. Готує проекти рішень за напрямами діяльності управління у межах наданих відділу повноважень.

2.7. Узагальнює матеріали інших відділів для вироблення єдиного документа чи проекту рішення управління.

2.8. Регулює та контролює ефективну взаємодію структурних підрозділів управління, у межах наданих повноважень організовує їх взаємодію з іншими підрозділами центру.

2.9. Організовує планування та контроль виконання заходів щодо організаційно-технічної діяльності відділу та управління у межах наданих повноважень.

2.10. Аналізує виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління, відділу.

2.11. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд відповідних звернень, готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, інших організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції управління.

2.12. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації особового складу відділу та управління.

2.13. Подає у межах своєї компетенції пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладення стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.

2.14. Забезпечує дотримання підлеглими заходів пожежної безпеки та охорони праці, раціонального використання матеріальних засобів і майна управління.

2.15. Забезпечує дотримання особовим складом управління законодавства України щодо державної таємниці.

2.16. Організовує роботу з документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.17. Виконує інші доручення керівництва центру, Держспецзв'язку.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника управління – начальник відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника управління – начальник відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника управління – начальник відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника управління – начальник відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника управління – начальник відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника управління – начальник відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника управління – начальник відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника управління – начальник відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника управління – начальник відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника управління – начальник відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти управління в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції та у межах наданих повноважень; у процесі виконання покладених на управління та відділ завдань у межах наданих повноважень забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями; вносити керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, управління та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв'язку щодо виконання повноважень, покладених на управління; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.