Інструкція для посади "Заступник начальника територіального вузла", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник начальника територіального вузла" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв'язку, Дисциплінарний статут;
      - посадові обов’язки особового складу територіального вузла;
      - стаціонарні мережі урядового зв’язку;
      - вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням;
      - принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами;
      - можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу;
      - вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці;
      - особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту;
      - заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку;
      - правила техніки безпеки і протипожежної безпеки;
      - засоби обчислювальної техніки;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення;
      - основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник начальника територіального вузла призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник начальника територіального вузла підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник начальника територіального вузла керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник начальника територіального вузла під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю територіального вузла у межах делегованих йому начальником територіального вузла повноважень.

2.2. У разі відсутності начальника територіального вузла виконує його обов’язки.

2.3. Забезпечує виконання покладених на територіальний вузол завдань щодо забезпечення, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку, зокрема її готовності до роботи в особливий період та в разі виникнення надзвичайної ситуації у межах своєї компетенції.

2.4. Перевіряє стан підготовки підрозділів, технічного обладнання, спеціального оснащення та споруд, закріплених за територіальним вузлом.

2.5. Відповідає за створення навчально-методичної бази, її вдосконалення та утримання у справному стані.

2.6. Організовує та координує винахідницьку та раціоналізаторську роботу в структурних підрозділах територіального вузла щодо розвитку систем захисту інформації, розробки вимог до захисту інформації, вдосконалення систем урядового зв’язку та захисту інформації.

2.7. Контролює виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів керівництва у територіальному вузлі.

2.8. Організовує, контролює та координує розгляд особовим складом територіального вузла звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності територіального вузла.

2.9. Планує та координує взаємодію територіального вузла з державними органами при розв’язанні питань, що стосуються діяльності територіального вузла.

2.10. Своєчасно готує та подає керівництву відповідні звіти.

2.11. Вживає заходів щодо організації пожежної безпеки та охорони довкілля у місцях розташування та дій територіального вузла.

2.12. Організовує ведення діловодства відповідно до вимог чинного законодавства.

2.13. Забезпечує дотримання особовим складом вимог нормативно-правових актів з питань проходження служби, внутрішнього трудового розпорядку, режиму секретності, законності.

2.14. Організовує та здійснює роботу з підвищення кваліфікації особового складу територіального вузла.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник начальника територіального вузла має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник начальника територіального вузла має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник начальника територіального вузла має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник начальника територіального вузла має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник начальника територіального вузла має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник начальника територіального вузла має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник начальника територіального вузла має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник начальника територіального вузла має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник начальника територіального вузла має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник начальника територіального вузла несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник начальника територіального вузла несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник начальника територіального вузла несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник начальника територіального вузла несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник начальника територіального вузла несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник начальника територіального вузла несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник начальника територіального вузла несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв`язку, органах виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань, що стосуються його компетенції; отримувати в установленому порядку від органів Держспецзв'язку, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій різних форм власності довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності територіального вузла; брати участь в організації та проведенні нарад, зборів з питань, що належать до його компетенції; вносити на розгляд начальника територіального вузла пропозиції щодо вдосконалення роботи територіального вузла; надавати начальникам підрозділів територіального вузла рекомендації з професійної підготовки особового складу; давати підлеглим доручення та завдання з питань, що належать до його функціональних обов’язків.