* *
Інструкція для посади "Провідний хімік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний хімік" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією хіміка I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - стандарти, положення, інструкції та інші керівні матеріали з виробництва та контролю якості продукції підприємства;
      - технологію виробництва продукції;
      - лабораторне обладнання та правила його експлуатації;
      - технічні вимоги до сировини, матеріалів та готової продукції;
      - методи і організацію дослідної роботи;
      - методи проведення контролю готової продукції;
      - порядок оформлення результатів лабораторного аналізу, та технічних звітів;
      - вітчизняні та світові науково-технічні досягнення і передовий досвід у відповідній галузі виробництва та контролю аналогічної продукції;
      - основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний хімік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний хімік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний хімік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний хімік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить експериментальні дослідні та дослідницькі роботи з вишукування економічних та ефективних методів виробництва.

2.2. Бере участь в розробленні та освоєнні нових технологічних процесів, впровадженні стандартів, технічних умов на сировину, яка використовується у виробництві, напівфабрикати та готову продукцію.

2.3. Досліджує причини браку у виробництві та проводить роботу з забезпечення його зниження, збільшення виходу та поліпшення якості продукції, з заміни дефіцитних матеріалів іншими видами сировини та вишукуванню засобів утилізації відходів виробництва.

2.4. Контролює правильність виконання хімічних аналізів.

2.5. Виконує фізико-хімічні випробування, які пов'язані з лабораторним контролем відповідності якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції чинним стандартам, технічним умовам, технологічним регламентам та інструкціям, а також пов'язані з контролем за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень підприємства та в санітарно-захисній зоні, в стічних водах, в грунті тощо.

2.6. Контролює правильність проведення необхідних розрахунків за виконаними аналізами, випробуваннями та дослідженнями, аналізує одержані результати, систематизує їх та складає звіти.

2.7. Розробляє нові та удосконалює діючі методи лабораторних аналізів, надає допомогу в освоєнні їх лаборантами.

2.8. Стежить за правильною експлуатацією лабораторного обладнання та своєчасним направленням його на державну перевірку.

2.9. Контролює виконання правил і норм з охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та правил внутрішнього розпорядку функціонально підлеглими йому лаборантами.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний хімік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний хімік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний хімік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний хімік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний хімік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний хімік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний хімік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний хімік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний хімік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний хімік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний хімік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний хімік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний хімік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний хімік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний хімік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний хімік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.