* *
Інструкція для посади "Суперінтендант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Суперінтендант" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з технічною експлуатацією та ремонтом суднового устаткування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції, нормативні та інші керівні документи з технічної експлуатації та ремонту флоту, суднових технічних засобів;
      - технічну експлуатацію, обслуговування та ремонт флоту;
      - виробничі потужності судноремонтних підприємств;
      - техніко-експлуатаційні характеристики, призначення та режими роботи силової енергетичної установки, суднового устаткування, систем, механізмів;
      - нормативні документи, які регламентують організацію суднової служби;
      - правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або інших класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами, що він обслуговує;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - порядок проведення дефекації й визначення обсягів і термінів ремонту суден;
      - методи оцінки технічного стану, надійності корпусу та довговічності суднової техніки;
      - складання ремонтних відомостей;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Суперінтендант призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Суперінтендант підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Суперінтендант керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Суперінтендант під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює знання та дотримання судновими екіпажами чинних правил та нормативних документів, які регламентують службу на суднах морського флоту, а також чинних наказів, положень, інструкцій, правил технічної експлуатації флоту.

2.2. Перевіряє технічний стан суднового устаткування та догляд за ним із боку екіпажів, надає допомогу під час проведення ремонтних та ремонтно-профілактичних робіт силами екіпажів, працівниками судноремонтних заводів.

2.3. Складає ремонтні відомості перед постановкою суден на ремонт із метою визначення обсягів ремонтних робіт і матеріальних витрат.

2.4. Веде облік обсягів виконаних робіт під час судноремонту й несе персональну відповідальність за повноту та якість ремонту, витрати матеріалів, трудових і фінансових коштів на ремонт.

2.5. Контролює забезпечення суден технічною документацією, запасними частинами та іншим матеріально-технічним постачанням.

2.6. Перевіряє правильність ведення та зберігання суднової технічної документації, складання та виконання графіків профілактичних оглядів та ремонту суднового устаткування.

2.7. Перевіряє усунення раніше виявлених недоліків технічного стану та технічної експлуатації суден.

2.8. Виявляє конструктивні недоліки та причини відмови суднового устаткування, розробляє заходи щодо їх усунення.

2.9. Контролює проведення технічного навчання на суднах.

2.10. Надає допомогу екіпажам суден в опануванні новою технікою та засобами малої механізації, упровадженні передових методів технічної експлуатації, ремонті суднового устаткування.

2.11. Контролює налагодження суднового устаткування з метою забезпечення найефективнішої його роботи, зниження витрат пального та мастил, зменшення спрацювання, підвищення надійності.

2.12. Організовує роботу з підготовки та своєчасного пред'явлення суден до огляду класифікаційним товариством.

2.13. Бере участь у складанні планів проведення інспекторських оглядів та роботі інспекторських комісій на суднах, розборі аварій, аналізі їх причин та виробленні заходів щодо їх запобігання, прийманні суден у експлуатацію після будування та ремонту.

2.14. Їх випробуваннях, налагодженні та регулюванні устаткування, комплектуванні машинних команд.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Суперінтендант має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Суперінтендант має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Суперінтендант має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Суперінтендант має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Суперінтендант має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Суперінтендант має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Суперінтендант має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Суперінтендант має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Суперінтендант має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Суперінтендант несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Суперінтендант несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Суперінтендант несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Суперінтендант несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Суперінтендант несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Суперінтендант несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Суперінтендант несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.