Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері державного управління.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; основні чинники, що впливають на стан об’єктів охорони, збереження матеріальних та інших цінностей; основи організації праці та управління; організацію роботи відділу; види та форми звітності; принципи та методи оцінки ефективної діяльності відділу та закладу; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво відділом у межах делегованих йому начальником відділу повноважень. У разі відсутності начальника відділу виконує його обов’язки та несе персональну відповідальність за результати роботи відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань та функцій, передбачених нормативно-правовими та розпорядчими актами Держспецзв’язку. Визначає першочергові напрями діяльності з метою реалізації завдань, поставлених перед відділом, контролює дотримання особовим складом режиму секретності та законності у службовій діяльності. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, у межах наданих повноважень. Організовує взаємодію з органами Держспецзв’язку під час виконання оперативно-службових завдань відділу. В умовах виконання професійних завдань аналізує стан об’єктів охорони, матеріальних та інших цінностей, вносить керівнику відділу пропозиції щодо усунення негативних, закріплення позитивних тенденцій, готує відповідні проекти рішень з цих питань. Надає підлеглим організаційно-методичну допомогу під час вирішення ними функціональних завдань та обов’язків. Забезпечує та організовує своєчасне виконання особовим складом відділу наказів, розпоряджень та вказівок керівництва Держспецзв’язку, заяв і скарг громадян, запитів та інших документів, що надходять від державних органів. Подає у межах своєї компетенції керівнику відділу пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу відділу, заохочення та накладання стягнень. Контролює внутрішній розпорядок та визначений режим роботи особового складу відділу. З урахуванням фахової діяльності відділу забезпечує високий рівень фізичної, вогневої та службової підготовки особового складу. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством. Забезпечує повноту, достовірність та своєчасність подання до керівних органів статистичних даних, інших відомостей про стан об’єктів охорони, матеріальних та інших цінностей за напрямом роботи відділу.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; залучати у встановленому порядку відповідних фахівців для розробки пропозицій, рекомендацій, заходів з питань, що стосуються діяльності відділу; отримувати інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків, покладених на особовий склад відділу; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.