Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Головний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за фахом на посаді провідного наукового співробітника не менше 3 років, наявність наукового ступеня і вченого звання та наявність наукових публікацій з відповідної тематики.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, постанови Верховної Ради України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, накази та розпорядження керівництва Інституту, нормативно-правові акти Міністерства освіти та науки України та Держспецзв’язку у відповідній сфері; профіль, спеціалізацію та особливості структури вищого навчального закладу; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і технології; педагогіку, педагогічну психологію; теорію та методи управління освітніми системами; планування та організацію всіх видів навчальних занять і навчальної роботи; організацію методичної, науково-методичної роботи, наукових досліджень; сучасний стан сфери знань дисциплін, по яких він є куратором; правила внутрішнього розпорядку Інституту; положення про відповідний структурний підрозділ; етику ділового спілкування та ведення переговорів; інструкцію з діловодства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з найважливіших наукових проблем фундаментального та прикладного характеру сфери спеціального зв’язку та захисту інформації, у тому числі за науково-технічними програмами, безпосередньо бере участь в їх проведенні. Проводить наукові дослідження і розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) теми, яка належить до проектів та програм у матеріальній (нематеріальній) сфері, як відповідальний виконавець або разом з науковим керівником згідно із затвердженою методичною програмою та встановленими кафедрою Інституту термінами виконання. Формулює нові напрями досліджень і розробок у сфері захисту інформації, організовує складання програми робіт, визначає методи та засоби їх проведення. Бере участь у формуванні планів науково-дослідних робіт кафедри Інституту, координує діяльність співвиконавців, які беруть участь у спільному виконанні робіт з іншими установами (організаціями) в доручених йому завданнях. Узагальнює отримані результати, проводить науково-дослідну експертизу закінчених досліджень і розробок. Виконує вимоги режиму секретності та збереження державної таємниці. Визначає сферу вживання результатів наукових досліджень і розробок, забезпечує наукове керівництво практичною реалізацією цих результатів. Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Проводить збір, накопичення, систематизацію та обробку наукової інформації за досліджуваною проблемою, готує звіт за результатами проведеної роботи у вигляді наукової доповіді або її розділу. Розроблює рекомендації щодо запровадження результатів дослідження та висвітлення їх у навчальних методиках викладання. Вивчає, узагальнює та впроваджує у практику вітчизняний та зарубіжний досвід з розробки проектів та програм. Підвищує свою кваліфікацію. Популяризує отримані результати, виступаючи з науковими доповідями на семінарах, конференціях, готує публікації. Рецензує підготовлені наукові роботи з питань, що належать до його компетенції. Виконує складні експерименти та спостереження для підтвердження (відхилення) своєї гіпотези.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення діяльності науково-дослідної роботи та вдосконалення її методів; пропонувати варіанти усунення недоліків в діяльності Інституту; отримувати інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків; надавати пропозиції щодо залучення фахівців Інституту до вирішення завдань, покладених на нього.