Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Головний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора наук. Наявність визначних праць з відповідного напряму наукової діяльності або дипломів на відкриття авторських свідоцтв на винаходи, а також реалізованих на практиці результатів наукових досліджень.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи, що стосуються тематики наукових досліджень і розробок, які проводяться; перспективи, вітчизняні та світові тенденції технічного, технологічного, економічного і соціального розвитку водного транспорту; міжнародні конвенції та резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) стосовно напрямів науково-дослідних робіт; наукові проблеми в галузі розвитку водного транспорту і моніторингу водного навколишнього середовища, стан наукових досліджень за цими напрямами в країні і за кордоном; сучасні технології проведення наукових досліджень, основи маркетингу науково-дослідної продукції; основи наукової організації праці; сучасні методи планування, порядок організації та проведення апробацій розробок у виробничих умовах, впровадження результатів наукових досліджень; вимоги, правила та порядок оформлення наукової та науково-технічної документації; чинні системи оплати праці й форми матеріального та морального заохочення; економіку; нормативні акти про охорону водного навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з узагальнених проблем у галузі перспективного розвитку водного транспорту й моніторингу водного навколишнього середовища згідно з планами науково-дослідних робіт у державних, регіональних і відомчих науково-технічних програмах, бере безпосередню участь у їх виконанні. Формує нові напрями досліджень, виробляє теоретичне обґрунтування кінцевої мети та очікуваних результатів, робочу гіпотезу, методи й засоби отримання науково-технічних рішень. Розробляє проекти перспективних і річних планів фундаментальних і прикладних досліджень та інших робіт за видами своєї діяльності. Координує діяльність співвиконавців, які беруть участь у виконанні спільних робіт. Забезпечує наукове керівництво впровадженням результатів досліджень. Організовує й безпосередньо бере участь у підготовці наукових звітів та іншої науково-технічної документації щодо виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Узагальнює результати теоретичних та експериментальних досліджень (власних та отриманих під його науковим керівництвом). Забезпечує виконання наукових розробок з урахуванням матеріалів вітчизняних та світових досліджень, готує їх до друку у вигляді монографій, наукових статей, а також довідників, посібників, методичних вказівок, рекомендацій для науково-методичного забезпечення підприємств та організацій Укрморрічфлоту. Веде популяризацію і пропаганду наукових досягнень. Обґрунтовує доцільність та організовує наукові дискусії за напрямами наукової діяльності. Бере участь в організації підвищення кваліфікації наукових працівників, підготовки їх в аспірантурі за спеціальностями відповідного профілю. Координує наукові дослідження в галузі розвитку водного транспорту та моніторингу водного навколишнього середовища з близькими за спеціалізацією установами в Україні.