* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Директор з транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку виробництва; правила технічної експлуатації залізничного транспорту; основи технології гірничого виробництва; досягнення науки й техніки, передовий досвід у галузі залізничного транспорту; економіку та організацію виробництва, праці й управління; основи цивільного і трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виконанням завдань з вантаження та перевезення вугілля, розкривних порід та інших вантажів, поставленням їх споживачам; розробленням та впровадженням заходів щодо удосконалення організації виробництва; розробленням планів розвитку залізничного транспорту, збільшення пропускної і провізної спроможності перегонів і станцій, продуктивності локомотивоешелонів. Забезпечує: виконання завдання щодо зростання продуктивності праці, зниження собівартості перевезень; ефективне використання, монтаж, налагодження та ремонт залізничного транспорту, дотримання норм простою залізничних вагонів під завантаженням та розвантаженням; створення безпечних і здорових умов праці в структурних підрозділах залізничного господарства. Організовує: виконання заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, механізації допоміжних і ручних робіт; цільові і комплексні перевірки виробничої і господарської діяльності вантажно-транспортних управлінь; роботу щодо обміну досвідом та досягненнями передових колективів бригад у вантажно-транспортних управліннях. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва, планів впровадження передового досвіду й нової технології; у розробленні організаційно-технічних заходів щодо ліквідації понаднормативних простоїв залізничних вагонів, підвищення продуктивності та подовження термінів служби транспортного обладнання, заходів щодо поліпшення умов праці, правил безпеки та промислової санітарії; у розгляді та погоджуванні проектів виробничих підрозділів, що будуються і реконструюються; в аналізі техніко-економічних показників роботи та результатів фінансово-господарської діяльності підприємств; у визначенні потреб у матеріально-технічних ресурсах підлеглих дирекції виробничих підрозділів; у розробленні заходів щодо економії матеріальних ресурсів; у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору; в розслідуванні аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо їхнього усунення. Розглядає і погоджує подані вантажно-транспортним управлінням розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах. Контролює: виконання графіків вантаження та перевезення вугілля, порід розкриву та інших вантажів; дотримання безпеки руху; забезпечення безперебійного і своєчасного обслуговування підприємства залізничним транспортом. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Спеціалізація
При відсутності дирекції з залізничного транспорту названі функції виконуються директором з виробництва.